Verklaring van de straatnamen:

Spilsluizen: Aanvankelijk vormt het gedeelte Spilsluizen een onderdeel van het Lopendediep en wordt op de kaart van Haubois aangeduid met de ‘Lege Opslagh’. Carl von Rabenhaupt is er verantwoordelijk voor dat in 1673  ‘spilsluizen’ worden geplaatst (in het Lopendediep en ook bij de Visserbrug). Vanaf dat moment worden de kades aan beide zijden ook zo genoemd.

Marktstraat: Aanvankelijk wordt de naam ‘Dwarsstra(e)te’ gebruikt voor deze straat, die hoort bij de eerste straten van de Niewe Stadt waar wordt gebouwd. Vermoedelijk hoort de naam ‘Merckt Straet’ of Marktstraat bij de reeks namen die door het stadsbestuur in 1624 wordt vastgesteld. Het is duidelijk dat de naam verband houdt met de Ossenmarkt waar ze naar toe loopt.

Eigenaren/bewoners Spilsluizen NZ en Marktstraat

 

Spilsluizen NZ nr. 1

(tot 1822: H139-140, 1822-’99: N 8 of 8a, 1899: 1) (verenigd met nr. 3 tot 1921): F346 en 347 (later F728, F1815, F1817, F2273, F2653):

Gebouwd 1631-1635 i.o.v. Willem Wessels (eig. Nw. Ebbingestraat 2: zie ‘Vooran over Ebbingepoorten brugge’) (*wrsch. 1598-+ voor 1632) en/of z’n echtgenote Marrechien (Martien) Cornelis (Clock) (+ca. 1651). Mogelijk voor de kinderen (?). In 1635 leven echter alleen nog Harmtien en Maria (Marijeke/Marretien), die later Maria Willems Munninckhof heet. Het huis is in 1635 gemeenschappelijk eigendom van wed. met 2 resterende knd. en wordt dan bewoond door Gerrit Cornelis. Er hoort ook een kamer a.d. Marktstraat bij (bewoond door Reyner Buitinck)

Maria Willems Munninckhof X 1642 Jurrien Willems Commenes (+1678)

1651: Jurrien Wessels Commenes & Maria Willems Munninckhof

1678: Erven

1684 (splitsing van nr. 1 en 3): knd. Maria Commenes X1665 Willem Rosinck

-1721: Scato Trip X Maria Lant (kleindch. van Jurrien Commenes). Pand is dan ‘ten deele door d’ hr. Capit. Lijphart en ten deele door de hr. Gesw(orene) Elama bewoont’.

1721 (IIIX99, f.134v): Lucas ten Hoorn (+1739) & Hedina Robers/ Erven

1741 (IIIX123, f.254v): Lambert Hindrik Emmen (raadshr, burg.meester) X 1729 Maria Jacoba Junius (+1775)

drekgeld 1765: mevr. Emmen

Etta Cathrina Emmen (+1781) X 1754 Assuerus Joan Veltman (postmeester) (+1781)/ Erven Veltman

1782 (IIIX182, f.3): Henricus Sijpkens (predikant) en Elizabet Hüber

1785 en 1806: H. Sijpkens (beh., benevens stal en koetshuis daarbij G272 aan de Marktstraat). Hij woont i.e.g. in 1785 ‘bij Ebbingebrug’ (zie doopakte)

1812: prof. Henrikus Sijpkens overlijdt in N139 ‘aan de Spilsluizen’.

Wed. Sijpkens verkoopt het in:

1823 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris: in 1846-’47 waarnemend burgemeester) (ook eigenaar Markstr. F361 en 362)

BR 1870: N8a: Anna Meijer (*1803 Delfz., wed. Johannes Wilhelmus Christianus Vinke) + 2 dch. Vinke + dienstm.

1878 (art.11019): Johannes Offerhaus (adv.)

1897 (art. 15580): Lubbertus Petrus de Groot (notaris)

In dec. 1897 wordt Spilsluizen afgescheiden (wordt F1817) van de nieuwbouw aan de Marktstraat.

1913 (art.20389): Herman Marius Speckman (later Utr.)

Adresb. 1920: Sam. Meihuizen H.Wzn, Fa. A.W. de Visser, Importeur en agent

1923 (art.25838): Samuel Steven Meihuizen (imp. Kol.waren)

1933 (art.31067): Jan Kleininga

1936 (art.32156): Dirk Jan Aeilkema (rijwielh.)

1950 (art.37172): Geerhard Pieter Haverkamp (adv-proc.)?wed. Hildegonda Henderika Swart en Hilje Haverkamp (X J.A.Krans)

1964/ ’68: Verzek.mij. Blom & Van der Aa

1976 (art.41679): Jan Martini (arch.) (X Pleuntje Hofman *1923)

1977 (art.58651): Jan Martini (arch.) en Pleuntje Hofman

1981 (art.61472): Sjoerd Kooistra

1985 (art.73810): Johannes Merkelijn (*1940 x Alida Stutje)

Spilsluizen NZ nr. 3

(zie eerst nr. 1, 1822-1899: N 7,1899-1921: 2): F347 zie boven (later F728, F2272, F2652, F2927)

In 1684 voor het eerst een aparte woning

1684: wed. Anna Commenes (*1648) X 1674 (1) Jacob Berchuis/X 1682 (2) Ernst van Klenck (+voor 1684). Zij hertrouwt 1686 (3) Hendrik Lan(d)t.

Daarna weer verenigd met Nr.1 (?):

-1721: Scato Trip X Maria Lant (kleindch van Jurrien Commenes). Pand is dan ‘ten deele door d’ hr. Capit. Lijphart en ten deele door de hr. Gesw(orene) Elama bewoont’.

1721-1921: zie bij nr. 1

BR 1870: Edo Johannes Offerhaus (*1795 Gron.) x Aafje Johanna van Sloterdijck (*1798 L’warden) + knd. + dienstm.

Adresb. 1920: 2. H.M. Speckman, arts mond- en tadheelk.

1921 (art.24821): Jacob Jouke de Vries (arts en mondarts)

Adresb. 1924: 3. J.J. de Vries, arts mod- en tandheelk.

1960 (art.41827): Albert Fraaij (leraar)

1962 (art.41000): gem. Groningen

1964/’68/’72: Dep. Int. Adm. van Kinsbergen/J.P. Engels (off. Int.)

1973 (art.51567): Ver. tot oprichting en instandhouding van Kinderdagverblijven (op 9-5 door gem. geruild met pand in Haddingestraat)

1987 (art.75745): St. Beheer en expl van accommodaties t.b.v. kinderdagverblijven St. BEAK)

Spilsluizen NZ nr. 5

(H138, 1822-1899: N 6, 1899-1921: 3) (verenigd met nr.7 tot 1879-’80, (F348, later F729, 1849: F745): huis, erf, brouwerij

1635/’36 (IIIX 14, f.300 en IIIX15, f.289v): Sibolt Jacobs Brouwer en Aaltien/ Johan Crabbe resp. Harmen Jansen en Anna

Albert Egberts Swartte en Maria Pellenrock/

Erven Sibelts (Trijntien Sibelts, wed. Staats en Greetien Halsema, wed. Roeleff Sibelts)

1682 (IIIX60, f.87): Hillebrant Staal

1686 (IIIX64, f.129): Hilbrand Stael (Hillebrant Staal) en Geertruit Tewes

1711 (IIIX89, f.182): Dominicus v.d. Veen (brouwer) en Bernardus v.d. Veen

1740 (IIIX122,f.215v): Michiel Bekkering en Alagonda Woldering

1756 (IIIX143, f.): Anna Vlasblom x1. Hendrik Bandering (brouwer/x2 Hindrik Berents Vos (brouwer) (+1774 Ebbingebogen)(drekgeld 1765)/ wed. Vos-Vlasbloem (+1791)

1776 (IIIX172, f.): Willem Vetter (1744-1819, zn. van brouwer Wolter Vetter en Maria Lankhorst; brouwer) x1772 Aaltjen Brommelcamp (+jan. 1800)/x mei 1800 Trientje Rientjes

Willem Vetter verkoopt na dec. 1811 en voor nov.1816 aan:

1832 (art.2552): Jelle de Vries (brouwer)x Laurentia (Lammechien/Lauwerensia) Pieters Zuiderbaan

1832 (art.2014): Franciscus Rikkers

1848 (art.1532/7222): Henrikus van Marle (adv.). Herbouw 1849: F745 en 746

BR 1870 (tot 1874?): Maria Willemina Ovink (*1833= wed. H. van Marle), = moeder: Johanna Willemina Helderman (wed. Ovink) + dienstm.

Vanaf 26-9-1874 (uit Marum): Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein (*1821, lid GS) x Anna Catharina Woldringh (*1830) + 6 knd. + dienstm.

1880 (art.11508): Jhr. Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein (lid GS)

1904 (art.18019): Menso Tonko Tichelaar (arts)

1915 (art.20900): Felix Renaud Mari Theodore Gouverne (notaris)

Adresb. 1920/’24: 3/5: F.R.M.Th. Gouverne (notaris)

1952 (art.38016): Hindrik Eewold Wessels (arts)

1974 (art.53125/57189): Sijbrand Poort (musicus) x H.W.P. de Wit

1979 (art.61595): Herman Gerard Voogd (lid Raad van Bestuur)

Rousant (M. v.d. Ploeg)

Verhuurd aan Open Hof

Spilsluizen NZ nr. 7

(zie Nr.5, tot 1879-’80) (1870-1899: N 6a ,1899-1921: 4) (1849: F746, later F2651)

1848 (art.1532/7222): Henrikus van Marle (adv.). Herbouw 1849: F745 en 746

BR 1870 (vertr. Mrt. 1870 naar Ginneken): Willem Albarda (*1821 L’warden) X M.H. Cox + 2 anderen

1-2-1871 uit Middelstum: Henricus van Marle (*1787 Doornspijk) + vr.+ zn. (vertr. Apr. 1871 naar Zutphen)

Dec. 1872 (rest apr. 1873) uit Maastricht: Theodorus Johan Kraijenhoff (belast. Insp.) + vr. +knd.

1880 (art.11507): Georg Penon (leraar RHBS)/ wed. Antje Reinders cs

1905 (art.18210): Dr. Romke de Waard (arts)/ 3 knd De Waard

Adresb. 1920/’24: 4/7: Dr. R. de Waard (arts), Mr. S.K. de Waard (in ’24 niet meer), D.J. de Waard (semi-arts, ’24: arts), mej. J.S. de Waard (litt.stud, ’24: lerares Eng. MOB)

1953 (art.38702): Willem Johannes Pothoven (keel-, neus- en oorarts)

1975 (art.55287): Anna Douwerina Buining x Bernard de Lange

Spilsluizen NZ nr. 9

(H137, 1822-1899: N 5, 1899-1921: 5): (F349, later F1848, F1905, F2231, F2650, F2850, F2866) Zie:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=8&mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=107085

1682: Schuilenborg

1686: Mr. Samuel Beauvisage

Catharina Beauvisage & Susanne Beauvisage X 1698 Antoine Bade (vaandrig) verkopen:

1699 (IIIX78,f.10) Geertjen Be(e)rents (=moeder van Berent Popkens Houttuin) en 2e echtgenoot Willem Peters Dijk, Jan Popkens en Teerke (Tielke) Sijmons

1701 (IIIX80,f.237): Jan Popkens en Teerke Sijmons

Berend Popkens Houttuin en Aagje Cornelius Hoveman

1757 (IIIX144, f.169): erfscheiding: beh. met houtstek aan Popko Berents Houttuin (x Janneke Jacobs van Hovel)

1770 (IIIX162,f.133v): Isaac (Izaak Jans) van Delden (*1742 Deventer-+1819 Gron.) x 1770 Menje van Olst (1735-1807 Gron.) (ze woonden sinds 1794 Ossenmarkt 4a)

1785: koopman Van Delden. Izaak van Delden en Menje van Olst verkopen:

1797 (IIIX200, f.156): Nomdo Zuidema & Susanna Hoekzema

1806: H137: Nomdo Zuidema

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema (houtkoper) en knd

1834 (art.3243 en ’65: 8011): Roelof Klein (houtkooper)

BR 1870: N5: Roelof Klein (*1804 Gron.)x Johanna Groenman (*1807 Niezijl) + 2 knd. +dienstm./ N5a: Margaretha v.d. Tuuk (*1812 Veendam), Geeske de Sitter (*1850) + dienstm.

1884 (art.12822): Hendrik Klein (houthandelaar)

1893 (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein

1920 (12823): Herman Albertus Klein

Adresb. 1920/’24: 5/9: H.A. Klein; 5a/9a. mej. M. IJpes (costuumsch.), mej. C.J. Marwitz (onderw.)

1926: Herman Albertus Klein, later Den Haag

1935 (art.31920): CJMV

In het najaar van 1935 wordt het gekocht door de ‘Christelijke Jongemannen Vereeniging’ (De CJMV is op 10 december 1929 ontstaan door het samengaan van de Groningse afdelingen van het Christelijk Jonge Mannen Verbond). Het bestuur van de CJMV krijgt het volgende jaar een vergunning voor het vergroten van het gebouw met een aanbouw, het wijzigen van de indeling, het vernieuwen van de voorgevel, het verhogen van het gebouw en het bouwen van een open rijwielbergplaats op de open grond achter het gebouw (bouwdossier B 12250). Architect is de Groninger Willem Bijlefeld (1894-1961), wonend aan de Nassaulaan. Het CJMV-gebouw wordt ingericht tot verenigingsgebouw (zaalruimten met conciergewoning). Het werk wordt nog hetzelfde jaar voltooid.

1977 (art.58165): Stichting CJMV-gebouwen

1997: brasserie De Bonte Koe (Margriet Duyvestein).

2005: Grandcafe-restaturant Het Heerenhuis (Ronald Verheijen)

Dagblad van het Noorden, 5-9-2005

 
Spilsluizen NZ nr. 11

(1899: N 4 onvoltooid, 1899-1921: 6) :F350 (later F1846) oorspronkelijk: Houtstek

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema en knd

1834 (art.3243 en ’65: 8011): Roelof Klein (houtkooper)

1884 (art.12822): Hendrik Klein (houthandelaar)

1893 (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein

1899 (art.7902): Jannes Schaapschoe Huisinga (Klein ruilt perceel met Huisinga), en herbouw (F 1846) a: 16-2-1899 (zie dossier GHC 2129-20823 en tek. 29187 en 188), wordt 1900 een huis

1905 (art.18140): Enno Torringa (landbezitter)/ wed. Hilligje Ritsema

Adresb. 1920: 6: E. Torringa

1923 (art.26077): Derk Kramer (arts) (woont Schuitendiep)

Adresb. 1924: 11: wed. E. Torringa

1956 (art.40295): Derk Albertus Kramer (arts) (woont Noorderhaven ZZ)

1968 (art.46417): Jelmer Bootsman (kamerverhuurder)

1968 (art.40205): Johannes Gerardus de Jong (bedrijfsleider)x Cornelia Alberdina Maria Beekman

1976 (art.41983): Jan Hendrik Zuidema

1977 (art. 58915): Arnold Herbert van Zuiden (A’dam)

 
Spilsluizen NZ nr. 13

(tot 1822: H136, 1822-’99: N 3, 1899-1921: 7) (F351, later F1031, F1906, F2649)

1765: rentmr. Sijlman

1785: Mevr. Sijlman

1797: Berend van Bolhuis

1806: G. Mensinga & C. Mellema &co

1836 (art.1587): Geertruida Mensinga

1866 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1866

BR 1870: Johannes Jacobus Asnerus Ploos van Amstel (*1835, predikant) + vr. +knd. + dienstm.

1900 (art.16969): Garmt Elings. Nieuwbouw: a:26-9-1900 (arch. K&G Hoekzema): tg. 2129-21195 + tek.

NB: in 1901 wordt deel verkocht aan (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein. Rest wordt F1906

1919 (art.22612): Hendrik Jacob Noosten (arts)

Adresb. 1920: 7. wed. H. Visser; 7a. S. Koster

Adresb. 1924: 13. Wed. H. Visser; 13a H.J. Noosten (arts)

1926 (art.26500): Geertruida Straat (wed. Jan Willem de Jager)

1934 (art. 31220): Luie Melles/wed. Maartje v.d. Windt en knd Melles

1961 (art.42800): Cornelis Jan Melles (firmant)

1987 (art.76769): Steparo Media BV

 
Spilsluizen NZ nr. 15

(H135, 1822-1899: N 2, 1899-1921: 8) (F352 (later F1032=stal, F1555, F1907)

1765: rentmr. Sijlman

1785: mevr. Sijlman

1806: G. Mensinga & C. Mellema &co

1836 (art.1587): Geertrude Mensinga

1866 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1866

BR 1870: Isaak le Clercq (*1829, apoth.bed.) x Renske de Waard (*1833) + knd. Le Clercq + anderen + dienstm.

1900 (art.16969): Garmt Elings. Nieuwbouw a:11-4-1900: tg.2129-21092 + tek., arch.: K en G Hoekzema

Adresb. 1920: 8. wed. J. B. Brouwers; 8a. mej. A. Heckman

Adresb. 1924: 15. Wed. G. Meijering Lzn.; 15a. mej. A. Heckman

1931 (art.30331): Garmt Elings/

1932 (art.30398): knd. Elings

1960 (art.31657): Johanna Lutgerdina Sissingh (wed. S.B. Hooghoudt en dch van Lambertus Sissingh en Henderica Johanna Hooghoudt) (*1901-+1984)

Spilsluizen NZ nr. 17

(H134, 1822-1899: N 1, 1899-1921: 9): F353 ( later F1033, F1554, F 1908, F2722): zie Ossenmarkt 11 (tot 1900)

1806: J.R. Oortsema

1828: Berend Edelinck

1832 (art.622): wed. Berend Edelinck

1849 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1867

BR 1870: Harmannus Josephus van Munster (*1822 Gron.) + vr. A.B.M. Kok _+ knd.+ nicht

1900 (art.16969): Garmt Elings. Nieuwbouw a: 11-4-1900: tg.2129-21092 + tek., arch.: K en G Hoekzema. Zie ‘Uitgelicht’: De Hoekzema’s

Adresb. 1920/’24: 9/17: G. Elings, Dr. S.B. Elings (’24 niet meer)

1931 (art.30330): Annie Cornelia Huizinga (lerares), wordt F2722

1952 (art.38287): Sijne Barend Hooghoudt (+1958)/ wed. Johanna Ludgerdina Sissingh

(in ’52 wordt 17a gehuurd door W.F.Hermans)

1961 (art.31657): Johanna Lutgerdina Sissingh (wed. S.B. Hooghoudt) (+1984)

 

Marktstraat:

NB: artikel over bevrijding door de ogen van Frits Rijkens, zie DvhN 12-4-2014

Even zijde:

Marktstraat nr. 2

Zelfde huis als Nw. Ebbingestraat 20 (tot 1899 N18a) : F 335, 1921: F 2263, 1928: F 2589

1832 (art.975): Harm Heckman (bakker)

1857 (art. 6537): Martinus Kuipers (*1833 Uithuizermeeden, brood en koekbakker, +29-11-1901) (zoon van logementhouder Jakob Pieters Kuipers en Lutgerd Pieters Dorenbos) x 1857 Harmina Ritsema (+1864) (knd: Lutgerdina, jan, Harmina), x 1865 Anna Lammina Kuitert (*1827)

1886 (art. 13298): Jan Kuipers (bakker, +4-11-1911), x Willemina Bazuin

1903 (art. 20343): Martinus Kuipers (bakker) (woont Marktstr.4a). In 1927 ged. verenigd met nr. 4 (zie daar). In 1927 afbraak en nieuwbouw i.o.v. M. Kuipers (arch.: IJ v.d. Veen) 1927-’28 (zie NvhN 10-5-1927)

1941 (art. 33718.22): Dirk Nanninga Mzn (houthandelaar) en c.s.

1980 (art. 61809): Jan Bouritius (*1925, x Tetje Altena) (collecteur Ned. Staatsloterij). Bezit ook Nw. Ebb.str 17-Wipstr. 2 (woont Nw. Ebb.str. 20a)

1980 (art. 63745): VvE. Nw. Ebb.str. 20-Marktstraat 2

NB: Marktstraat 2 verder gesplitst: 1981 (art. 51324): Aaltje Sabina Geertsema (*1941, doktersass., woont Nw. Ebb.str 175)

 
Marktstraat nr. 4

(tot 1899 N251): F363 (huis), 1885: F 1511 (werkpl. met bovenwoning), 1898: F 1811, 1928: F 2588

gebouwd i.o.v. M. Kuipers (arch.: IJ v.d. Veen) 1927-‘28

 

1832 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris)

1848 (art. 4037/8035): Harmannus van der Veen (kistenmaker), later met knd.

1869 (art. 8953): Geertje Deutgen (boekverkoopster), wed. Simon Gerards Moerbeek, later met 2 dch. Moerbeek. In 1876 wordt F 363 verenigd met F 336 (zie Nw. Ebb.str. 18) tot F 1273.

1885 (art. 12998): Martinus Kuipers , later Jan Kuipers (*1860, 1/4), Lutgerdina (*1858) en Harmina (*1863) Kuipers (elk ¼), Anna Lammina Kuitert, wed. Martinus Kuipers (1/4). In 1885 wordt F 1273 weer gescheiden: F 1511 (Marktstraat) en 1512 (Nw. Ebb.str). F 1511 wordt in 1898: F 1811

1903 (art. 13298): Jan Kuipers (bakker, +4-11-1911), x Willemina Bazuin

1920 (art. 20343): Martinus Kuipers (bakker) (woont Marktstr.4a). In 1927 ged. verenigd met nr. 2 (zie daar).

1941 (art. 34058):

Marktstraat nr. 6-8-10

(tot 1899 N252, 253 en 253/2): F362=huis en 361=stal, na 1897: F1812 tm 1814:

1832 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris) (eigenaar Spilsluizen 1-3)

1878 (art.11019): Johannes Offerhaus (adv.)

1897 (art. 15580): Lubbertus Petrus de Groot (notaris)

gebouwd door Piebe Belgraver 1897-’98. In dec. 1897 wordt Spilsluizen afgescheiden.

Marktstraat nr. 6

(1897: F 1811, nu F 1853)

 
Marktstraat nr. 8

Nr. 8: 1897: F 18.., nu F 1852

 

Marktstraat nr. 10

(1897: F 1814)

 
Marktstraat nr. 12

(tot 1899 N254): F360, nu F 2849. Rijks- en Gem.monument; Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=100676 In 1906 ingrijpend verbouwd i.o.v. Tj. Amsing (Bedum)

1832 (art.789): Maria Johanna Emerentia Gockinga (rentenierse)

1840 (art. 1267): Willem Keizer, later wed.

In 1841 overlijdt Willem keizer, cichoreibrander Boterdiep hier (zie bij Boterdiep 5-7)

  1. Boeles ? (zie Gron. Encyclopedie)
 
Marktstraat nr. 14

(tot 1899 N255): F359, nu F 2867. Rijksmonument

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema en knd

 
Marktstraat nr. 16

F358, nu F 2811; Dienstwoning; Rijksmonument:

gebouwd in 1906 als dienstwoning bij het pand Ossenmarkt 7 in opdracht van Th.P. Lautenbach naar ontwerp van de Groninger architect A.Th. van Elmpt in een verfijnde Art Nouveau-stijl.

1832 (art.826): Klaas Groeneveld (rentenier)

 
Marktstraat nr. 18

(tot 1899 N257): F357, nu F607; Zie:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=8&mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=102534

1832 (art.152): wed. Evert Bitsendorn

gebouwd i.o.v. J. Groenewold 1898

 
Marktstraat nr. 20

(tot 1899 N258): F356 , later F1030, nu F 2780: hoort bij Ossenmarkt 7

1832 (art.458): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (wethouder)

1846 (art.4849/4850): Epimachus Jacobus Johannes Baptista Cremers (student) (*1823)

1865 (art.8087/16158): Hendrik Jan Fenseling (adv.). Bijbouw in 1867, wordt F1030

1898 (art.16347): Johannes Siegfried Kraus (assuradeur)

i.o.v. J.S. Kraus 1898-’99 (verbouwd in 1898 tot twee woningen) naar ontwerp van de Groninger architect N.W. Lit.: J.S. Kraus krijgt een vergunning voor het afbreken van het oostelijk gedeelte van de behuizing staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Groningen sectie F nummer 1030 aan de Ossenmarkt hoek Marktstraat en het oprichten in plaats daarvan van een gebouw bevattende een beneden en een bovenwoning.

1918 (art.18800): David Polak. Vanaf ’42 California

1954 (art.39067): Hermanus Johannes Augustus Antoius Maria Frencken (oud-notaris) x M.J.A. Mulkens

1967 (art.46105): NV Nationale Grondtruster A’dam

1984 (art.72155): Botiwe Beheer BV Groningen

Het complex Ossenmarkt 7/ Marktstraat 20, Marktstraat 18 en Marktstraat 16 is van .. tot 2008 in gebruik als Kantongerecht.

Oneven zijde:

 
Marktstraat nr. 1

Ook Nw. Ebbingestraat 22 (tot 1899 N19 en 19a): (F334, nu F 2779): Zie:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102678 Het pand dateert in aanleg uit de 17de eeuw:

– IIIx 10 fol.149 – 29 september1630 – Luirt Reiners en Grietien (ehel.), te Groningen, verkopen aan hun zuster Anneke Reiners, weduwe van Peter Lamberts, te Groningen, een huis staande in de Nije Ebbingestrate op de hoek van de Marcktstraete, op stadsgrond. Ten noorden Roeleff Bastiaens smit, ten oosten de Nije Ebbingestraete, ten zuiden de Marcktstraete, ten westen Hindrick Jansen. Waarin Henie Hindricks en Geert Jansen schomaecker nu wonen. Koopsom niet vermeld.

1832 (art.2687): wed. Cornelis Winters

BR 1900: Hindrik Dik x Hillechina Timmer en Jantje Timmer en 1 ander;

Van 1896-’98: fam. Kuhlmann-Drenth

Adresb. 1914: 22. G. Bakker, grossier Kol. Waren

Adresb. 1918: B. Goldhoorn, kruideniersw.

 
Marktstraat nr. 3

(tot 1899: N 250): F364, nu F 2658

1630 (zie boven): Hindrick Jansen. Waarin Henie Hindricks en Geert Jansen schomaecker nu wonen.

1832 (art.1960): Erven Jacob Reinders

gebouwd 1896-’97 i.o.v. P. Bartelds

 
Marktstraat nr. 5

(tot 1899: N 249): F365, nu F 2977:

1832 (art.1440): Regnier Lamot (banketbakker)

 
Marktstraat nr. 7

(tot 1899: N 248): F366, nu F 2375:

1832 (art.1772): wed. Albert Luigies Nijziel

 
Marktstraat nr. 9-9a

(tot 1899: N 247): F367, nu F2778:

1832 (art. 11): Lambertus Grimmius Adriani

1837 (art.3409): Everhardus Rudolf Fokkens (zadelmaker)

1884 (art.12765/11215): Jelle de Vries (turfschipper)

1897 (art.16056): Catharina Christina Durville (*1844)/ Margaretha Anna Kubbinga

gebouwd 1897 i.o.v. C. Durville (arch. A.Th. van Elmpt)

1942 (art.16056): Margaretha Anna Kubbinga (*1878 dch van Gregorius J. Kubbinga -vleeschhouwer- en Elisabet Margaretha Durville, +1948). Legaat naar:

1949 (art.37100): Christina Margaretha Kubbinga (*1893 dch van Gregorius J. Kubbinga -vleeschhouwer- en Elisabet Margaretha Durville)

1965 (art.45097): Gerlof jr. en Titia Christine de Jager (wonen Marktstraat 13)

 
Marktstraat nr. 11

(1822-1899: N 246): F368 en 369, later F2204, nu F 2777; Zie:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=106974

1832 (art.819): Hermannus van Griethuizen (deurwaarder) (de weduwe hertrouwt J. Mulder)

1863: Ludewe Jurjens Dijk (wed. Geert Derks de Vries)

1875: Joseph Gockinga (rechter)/ knd.

1916: Rensinus Koppe en Tjitte de Jong (adv en procureur)

In 1918 vindt een ‘verbouwing’ plaats, waarna de panden samen F2204 worden

1919: Cornelis Weis (*1882, boekdrukker)/ Pieter Jan Willem Switters (handelaar in bouwmaterialen): 1920 herbouw, wordt F2777 (1959 verbouw)

vanaf 1960: C. Weis (+1965) 5/8, later wed. Abeltje van Egmond (*1898) en Aaltje Weis (*1919x A.C. van Hoorn; Enschede) 3/16 en Cornelis Weis jr. (*1942) 3/16

vanaf ’66: Cornelis Weis jr.

 
Marktstraat nr. 13

(G 264/259v; 1822-1899: N 245): F370, nu F 3275 Rijksmonument; Zie: oa Hervonden Stad 1997/ Juffr. De Visser, tg 1249, inv.nr. 112

..-1714: Isebrant Havinga x Jantie Jacobs

1714-1728: wed. Salome Lange en erven

1728-1764: Gerard Woldring x1730 Cornelia Bertling

..-1780: J. G. Woldring (luit-kol.)

1780-0’81: A.A. van Iddekinge

1781-’83: Anne W. van Iddekinge

1783-1790: Herman George Homan (advoc.) x1789 Hermanna Elisabeth van Berchuys

1790-1797: Antonius Joh. Perizonius (pred. Ned. Geref. gem.) x Cornelia Maria van Marwijk. Hij maakt in 1790 van 2 panden 1 waarbij huidige gevel wordt gemaakt

1797 (IIIX200 f. 183)- 1827: Willem Deknatel (*1745, was tot dan apotheker Nw. Ebb.str; +1817) x 1786 Martha Hulshoff (*1745-+ 1827 N245) zie dossier Beno’s Stad 379)

1827(not. H. Trip)/1832 (art.340): Roelof Brongers (procureur)

1836 (art.3321): Prof. Lodewijk Gerlach Pareau

1867 (art.8191): Joseph Gockinga (rechter)/erven Gockinga

1884 (art.12919): Johan de Sitter (rechter) c.s.

1910 (art.19482): Gerlof de Jager (boekdrukker en uitgever) (*1875-+1951, zn van Andreas de J en Maria Boerma, x 1906: Christine Wilhelmine Longepée)

  1. Wijzigen woning.

1953 (art. 38097): Gerlof de Jager jr. (*1907-+ 1999 x Adriana.W.I. Hartog)

  1. G. de Jager, drukker en uitgever. Op Monumentenlijst. Verbouwingsplannen van bouwvallige achterste gedeelte kap. Arch. J.E. Wiersma en J.G. Brugman te Leeuwarden. Niet uitgevoerd.
  2. Rehabilitatieplan. Gerlof de Jager (*1947-+1994)
 
Marktstraat nr. 15

(1822-1899: N 244): F371, later F698, F1617, nu F2776; Gem. monument. Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102527

1832 (zie nr. 17): (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn

1841 (art.4070): Jan Jacob Scheepers/ wed. Herbouw 1846, waarna (F 697 en) 698

F698: 1853 (F698: art.523) Cornelis Dobbenga (koopman) en knd

1865 (art.8074): Jantje Dobbenga, wed Rudolphus Johannes van Kregten

1887 (art.13561): Henderika Dobbinga. Wordt in 1889: F1617

1900 (art.16903): Derk Smit (aannemer) en cs (andere aannemers Harm Janssen en Pijbe Belgraver en bouwkundige Daaijo Mulder)

1903 (art.16390): Derk Smit/wed. Trientje Ansing en 4 knd. Smit

1914 (art.7902): Jannes Schaapschoe Huisinga

1929 (art.29282): Martje Evenhuis (verpleegster; woont Spilsluizen 20). Wordt in ’37: F2776

1947 (art.24746): Jan Evenhuis cs (1930/50: J. Evenhuis)

1951 (art.34418): Johannes Spoelman (aannemer)/wed. Annechien v. Wering

1978 (art.58970): Christianus Antonius Mindee x Barbara Holman

1978 (art.53185): Gerlof de Jager

1987: P.J. Dormin BV

 
Marktstraat nr. 17

(G261 tot 1822 ,1822-1899: N243): F372, later F638, F 697, F1616, wordt in 1899 F1874, later F2657, nu F2774): Rijksmonument:

1805: S.L. Alberda van Bijma (?)

1832 (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn

1841 (art.4070): Jan Jacob Scheepers (*1785 A’dam-+1850 N243)/wed. Jacoba Popelier In 1843 wordt het gesplitst in 2 huizen (F637 en 638, die in 1846 wordt herbouwd)

1853 (art.5747): Nicolaas Johannes van der Lee (ingenieur v. waterstaat)

1863 (art.7649): Christiaan Bruinings (hoofding.)

1864 (art.7936): Onno Reint Alberda van Ekenstein (griffier)

1888 (art.10812): Eerhardus de Grave (cichoreifabr.- +1930)

1888 (art.13732): Johan Adriaan Feith (rijksarch.)

1888 (art.13797): Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv./notaris, later burgm.). 1888 bouw van een herenbehuizing voor E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

1900 (art.16940): Johannes Offerhaus

1912 bouw tuinhuis voor J. Offerhaus Wzn.

1938 (art.33057): Mr. Willem Augustijn Offerhaus (notaris, later CdK)

1938: aanbouw serre met stalen ramen door E. van Linge

1954 (art. 33144): De Staat (Binnenlandse Zaken): Huis CdK : W.A. Offerhaus (1954-1961), C.L.W. Fock (1962-1970), E.H. Toxopeus (1970-1980) en H.J.L. Vonhoff (1980-1996).

In ’97 wordt het verhuurd aan Reyn v.d. Lugt (dir. Gron. Museum) (*1949). Nadat hij eind 1998 zijn functie heeft neergelegd om gezondheidsredenen, verlaat hij Groningen weer.

1999: SSW Vastgoed (Oude Pekela)

2002: K.T. Numan (alg./dir., bestuurder SSW Vastgoed)

 
Marktstraat nr. 19

(1822-1899: N242): F377, nu F2742; Rijksmonument; Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102529

Perceel wordt verkocht door gecommitteerden uit de raad op 16-1-1623 aan Hero Remkes. Laatst gebouwde pand Marktstraat (staat niet op Haubois van 1643). Zie Hervonden Stad 2005 p.53-55. Het stond er in 1632 i.e.g. nog niet en in mei 1643 door Hero Remkes en z’n vrouw Elsien verkocht aan Claes Schoninck en Elisabeth Swartwolt. Zie ook boek ‘Hier ziet men uit paleizen’.

Voorgevel 18e-eeuws.

1832 (art. 622): Wed. Berend Edelink/)/Hermannus Edelinck (notaris)

1850: Sjoukje Willemsen (*1794) + 2 knd Edelinck (1825, advocaat, en 1829)

1876 (art.10699): Hermannus Edelinck (notaris)

1887 (art.13596): Berendina Sophia Edelinck

1889 (art.13610): Fenna Gezina Edelinck (wed. Antonie Cramer)/ Pieter Nanning Cramer

1910 (art.19464): Jhr. Willem Alberda van Ekenstein (pres. Arrond.rechtb., *21-10-1857, +19-1-1923 Gron.)/wed. Henriette Jacoba Herbig (1858, +1937 Den Haag)/ knd: Willem Carel Antoon (student) en Anna Christina (X Willem Rooosenburg)

Adresb. 1924: wed. Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein, jhr. W.C.A. Alberda van Ekenstein (jur.stud.)

1932 (art.29548): Johannes Hendriks (aannemer)

1933 (art.30774): Mr. Johannes Siertsema (adv./procureur). Over verkoop zie NvhN 27-4-1956.

1956 (art.40073): RK Bisdom Groningen

Adresb. 1958: –

Adresb. 1961: P. A. Nierman, bisschop (woonde daarvoor Ossenmarkt 5). Petrus Antonius Nierman (*29-1-1901, + sept. 1976 Hilversum)

In 2005 Dinox BV

Nrs? Halverwege de straat

– IIIx 10 fol.376v – 21 april 1631 – Mester Philips Hendricks timmerman en Elske Takes (ehel.) verkopen aan Johan Muller, vaandrig onder sijne genade guarde, en Margareta Buirmesters (ehel.) een behuizing met het hof erachter, alles op vrije grond, aan de noordzijde in de Nije Marckstraete, ten westen de erfgenamen van wijlen Peter Potter, ten noorden borgemester Johan Drews, ten oosten Johan Holtsager. Koopsom niet vermeld.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages