Verklaring van de straatnamen:

Spilsluizen: Aanvankelijk vormt het gedeelte Spilsluizen een onderdeel van het Lopendediep en wordt op de kaart van Haubois aangeduid met de ‘Lege Opslagh’. Carl von Rabenhaupt is er verantwoordelijk voor dat in 1673  ‘spilsluizen’ worden geplaatst (in het Lopendediep en ook bij de Visserbrug). Vanaf dat moment worden de kades aan beide zijden ook zo genoemd.

Marktstraat: Aanvankelijk wordt de naam ‘Dwarsstra(e)te’ gebruikt voor deze straat, die hoort bij de eerste straten van de Niewe Stadt waar wordt gebouwd. Vermoedelijk hoort de naam ‘Merckt Straet’ of Marktstraat bij de reeks namen die door het stadsbestuur in 1624 wordt vastgesteld. Het is duidelijk dat de naam verband houdt met de Ossenmarkt waar ze naar toe loopt.

 

Spilsluizen NZ -nr. 1

(tot 1822: H139-140, 1822-’99: N 8 of 8a, 1899: 1) (verenigd met nr. 3 tot 1921): F346 en 347 (later F728, F1815, F1817, F2273, F2653)

 

Stadsmonumentenbord: Spilsluizen 1-3

Bij de uitgifte van gronden in de nieuwe noordelijke stadsuitbreiding verwierf houtkoper Willem Wessels een behoorlijke ‘plaetze’. Eerst liet hij in 1622 het hoekhuis bouwen en doordat er aan ruimte en geld geen gebrek was kon ernaast ook nog ‘dwars’ gebouwd worden. Zo verrees hier in 1631 een huis met maar liefst 17 beneden- en bovenvensters aan de straatzijde.

Het pand kreeg een fraaie Vlaamse topgevel in trapvorm, maar een voordeur ontbrak; een in die tijd in Groningen meer voorkomende eigenaardigheid. Pas nadat de uit Holland overgewaaide ‘mode der pompeuze voordeuren’ hier was ingeburgerd, werd dit ‘ongemak’ verholpen. Ook de smalle benedenramen werden vervangen door bredere, waarbij overigens de gebeeldhouwde schelpvullingen erboven ongemoeid werden gelaten.

Verantwoordelijk voor de verbouwing was luitenant Jurjen Wessels Commenes, zijn dochter Anna of zijn kleindochter Maria Lant. Bij de verkoop in 1721 blijkt het pand, dat dan 73 jaar familiebezit is geweest, gesplitst en ‘ten deele door d’ hr. Capit. Lijphart en ten deele door de hr. Gesw(orene) Elama bewoont’. Ook met voordeur zullen de bewoners nog wel vaak achterom zijn gegaan want ‘een Stalling voor zes paarden en Koetshuis, hebbende zijn uit en inreede in de Marktstraat, met nog een Oranjerie en Stalling voor twee beesten’ behoorden eveneens tot het bezit. En daar hield het, blijkens de verschillende verkoopacten, niet mee op. Er waren ook nog een paar huisjes aan de Marktstraat. Het is dan ook geen wonder dat in de reeks eigenaren bemiddelde lieden als een burgemeester, een predikant en een paar advocaten en notarissen voorkomen.

In de loop van de 20e eeuw kreeg het pand een andere funktie. Nummer 3 werd in 1962 dependance van het internaat van Zeevaartschool ‘Admiraal van Kinsbergen’. Eigenlijk was het alleen nachtlogies maar, schreef commandant Heikens in 1963, ‘inmiddels is gebleken, dat diverse leerlingen via allerlei sluipwegen met klimpartijen over afdakjes van de aangrenzende percelen ook overdag zich toegang tot de dependance verschaffen’. Wel toegang overdag kregen de ‘hummels’ die sinds 1973 het huis gebruiken als ‘daglogies’ van de Stichting Kinderopvang Groningen. Het kleinere nummer 1 werd kantoor, tot het in 1977 in particuliere handen overging.

 

Gebouwd 1631-1635 i.o.v. Willem Wessels (eig. Nw. Ebbingestraat 2: zie ‘Vooran over Ebbingepoorten brugge’) (*wrsch. 1598-+ voor 1632) en/of z’n echtgenote Marrechien (Martien) Cornelis (Clock) (+ca. 1651). Mogelijk voor de kinderen (?). In 1635 leven echter alleen nog Harmtien en Maria (Marijeke/Marretien), die later Maria Willems Munninckhof heet. Het huis is in 1635 gemeenschappelijk eigendom van wed. met 2 resterende knd. en wordt dan bewoond door Gerrit Cornelis. Er hoort ook een kamer a.d. Marktstraat bij (bewoond door Reyner Buitinck)

Maria Willems Munninckhof x 1642 Jurrien Willems Commenes (+1678)

1651: Jurrien Wessels Commenes & Maria Willems Munninckhof

1678: Erven

1684 (splitsing van nr. 1 en 3): knd. Maria Commenes x 1665 Willem Rosinck

-1721: Scato Trip x Maria Lant (kleindch. van Jurrien Commenes). Pand is dan ‘ten deele door d’ hr. Capit. Lijphart en ten deele door de hr. Gesw(orene) Elama bewoont’.

1721 (IIIX99, f.134v): Lucas ten Hoorn (+1739) & Hedina Robers/ Erven

1741 (IIIX123, f.254v): Lambert Hindrik Emmen (raadshr, burg.meester) x 1729 Maria Jacoba Junius (+1775)

drekgeld 1765: mevr. Emmen

Etta Cathrina Emmen (+1781) x 1754 Assuerus Joan Veltman (postmeester) (+1781)/ Erven Veltman

1782 (IIIX182, f.3): Henricus Sijpkens (predikant) en Elizabet Hüber

1785 en 1806: H. Sijpkens (beh., benevens stal en koetshuis daarbij G272 aan de Marktstraat). Hij woont i.e.g. in 1785 ‘bij Ebbingebrug’ (zie doopakte)

1812: prof. Henrikus Sijpkens overlijdt in N139 ‘aan de Spilsluizen’.

Wed. Sijpkens verkoopt het in:

1823 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris: in 1846-’47 waarnemend burgemeester) (ook eigenaar Markstr. F361 en 362)

BR 1870: N8a: Anna Meijer (*1803 Delfz., wed. Johannes Wilhelmus Christianus Vinke) + 2 dch. Vinke + dienstm.

1878 (art.11019): Johannes Offerhaus (adv.)

1897 (art. 15580): Lubbertus Petrus de Groot (notaris)

In dec. 1897 wordt Spilsluizen afgescheiden (wordt F1817) van de nieuwbouw aan de Marktstraat.

1913 (art.20389): Herman Marius Speckman (later Utr.)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’33: Sam. Meihuizen H.Wzn (’14: Dir. 1e Gron. Handels-mij); in ’20 ook: Fa. A.W. de Visser, Importeur en agent

1923 (art.25838): Samuel Steven Meihuizen (imp. Kol.waren)

1933 (art.31067): Jan Kleininga

Adresb. 1935: J. Kleininga

Adresb. 1938: Mr. G.P. Haverkamp, adv. en proc; kantoor NV Mij. voor Hypothecair Crediet in Ned.

1936 (art.32156): Dirk Jan Aeilkema (rijwielh.)

1950 (art.37172): Geerhard Pieter Haverkamp (adv-proc.), wed. Hildegonda Henderika Swart en Hilje Haverkamp (x J.A.Krans)

Adresb. 1950-’51 tm i.e.g. ’58: Mr. G.P. Haverkamp, adv. en proc; mej. J. van Dijk

Adresb. 1961 tm i.e.g. ’64: Mr. G.P. Haverkamp

1964 tm i.e.g. ’68: Verzek.mij. Blom & Van der Aa

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1976 (art.41679): Jan Martini (arch.) (x Pleuntje Hofman *1923)

1977 (art.58651): Jan Martini (arch.) en Pleuntje Hofman

1981 (art.61472): Sjoerd Kooistra

1985 (art.73810): Johannes Merkelijn (*1940 x Alida Stutje)

 

Spilsluizen NZ -nr. 3

(zie eerst nr. 1, 1822-1899: N 7, 1899-1921: 2): F347 zie boven (later F728, F2272, F2652, F2927)

In 1684 voor het eerst een aparte woning

1684: wed. Anna Commenes (*1648) x 1674 Jacob Berchuis/x 1682 Ernst van Klenck (+voor 1684). Zij hertrouwt 1686 Hendrik Lan(d)t.

Daarna weer verenigd met Nr.1 (?):

-1721: Scato Trip x Maria Lant (kleindch van Jurrien Commenes). Pand is dan ‘ten deele door d’ hr. Capit. Lijphart en ten deele door de hr. Gesw(orene) Elama bewoont’.

1721-1921: zie bij nr. 1

BR 1870: Edo Johannes Offerhaus (*1795 Gron.) x Aafje Johanna van Sloterdijck (*1798 L’warden) + knd. + dienstm.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 2. H.M. Speckman, arts mond- en tandheelk.

1921 (art.24821): Jacob Jouke de Vries (arts en mondarts)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’58: 3. J.J. de Vries, arts (mond- en tandheelk.)

Adresb. 1958: ook: D.J.E. de Vries, adv.bureau voor assurant., mew. Y. Scholtens- de Vries

1960 (art.41827): Albert Fraaij (leraar)

Adresb. 1961: 3: A. Fraaij (leraar Duits), mevr. T.S. Fraaij- v. Timmeren

1962 (art.41000): gem. Groningen

Adresb. 1964 tm i.e.g.’72: Dep. Int. Adm. van Kinsbergen, J.P. Engels (off. Int.)

1973 (art.51567): Ver. tot oprichting en instandhouding van Kinderdagverblijven (op 9-5 door gem. geruild met pand in Haddingestraat)

1987 (art.75745): St. Beheer en expl van accommodaties t.b.v. kinderdagverblijven St. BEAK)

 

Spilsluizen NZ -nr. 5

(H138, 1822-1899: N 6, 1899-1921: 3) (verenigd met nr.7 tot 1879-’80, (F348, later F729, 1849: F745): huis, erf, brouwerij

 

Al in oktober 1621 wordt in een koopakte als zwet ten zuiden ‘Sibolt Jacobs brouwer’ genoemd. En ‘Sijbolt Jacobs en Alijt, ehelieden’ gebruiken in het voorjaar van 1623 (IIIx 6 fol.117v ) ‘hun nieuw getimmerde huis buten de olde Ebbingepoorte zoals ze bewonen’ als onderpand voor een schuld van  500 daler. In 1632 (IIIx 11 fol.269v ) is bij een gesloten lening sprake van ‘Sijbolt Jacobs brouwer, bij de Olde Ebbingepoorte, mede namens zijn vrouw Aeltien ten Hoevel’. Ook in 1635, 1636 en 1642 lenen zij. In 1648 komt Sibolt Jacobs voor het laatst voor in het register van de Stadsrekeningen.

Albert Egberts Swartte en Maria Pellenrock/

Erven Sibelts (Trijntien Sibelts, wed. Staats en Greetien Halsema, wed. Roeleff Sibelts)

1682 (IIIX60, f.87): Hillebrant Staal

1686 (IIIX64, f.129): Hilbrand Stael (Hillebrant Staal) en Geertruit Tewes

1711 (IIIX89, f.182): Dominicus v.d. Veen (brouwer) en Bernardus v.d. Veen

1740 (IIIX122,f.215v): Michiel Bekkering en Alagonda Woldering

1756 (IIIX143, f.): Anna Vlasblom x 1e Hendrik Bandering (brouwer/x 2e Hindrik Berents Vos (brouwer) (+1774 Ebbingebogen)(drekgeld 1765)/ wed. Vos-Vlasbloem (+1791)

1776 (IIIX172, f.): Willem Vetter (1744-1819, zn. van brouwer Wolter Vetter en Maria Lankhorst; brouwer) x 1772 Aaltjen Brommelcamp (+jan. 1800)/x mei 1800 Trientje Rientjes

Willem Vetter verkoopt na dec. 1811 en voor nov.1816 aan:

1832 (art.2552): Jelle de Vries (brouwer)x Laurentia (Lammechien/Lauwerensia) Pieters Zuiderbaan

1832 (art.2014): Franciscus Rikkers

1848 (art.1532/7222): Henrikus van Marle (adv.). Herbouw 1849: F745 en 746

BR 1853: Jan Willem Straatman (*1825 ’s Hage, dps. pred.)x 1852 Den Haag: Johanna Willemina Mouton (*1828 ’s Hage), knd: Zeger Willem (*1853 N6)

BR 1870 (tot 1874?): Maria Willemina Ovink (*1833= wed. H. van Marle), = moeder: Johanna Willemina Helderman (wed. Ovink) + dienstm.

Vanaf 26-9-1874 (uit Marum): Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein (*1821, lid GS, +1890) x Anna Catharina Woldringh (*1830) + 6 knd. + dienstm.

1880 (art.11508): Jhr. Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein (lid GS)

BR 1880: N 6a (later 6): Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein (*1821, lid GS, +1890) x Anna Catharina Woldringh (*1830) + 6 knd. + dienstm.

Adresb. 1880: N 7 (foutje?) Jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein, lid der Ged.Staten

Adresb. 1891: N 6: Jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein, lid der Ged.Staten

1904 (art.18019): Menso Tonko Tichelaar (arts)

Adresb. 1914: 3: Dr. M.T. Tichelaar, C.J. Tichelaar (Med. Stud.), J.P.C. Tichelaar (Med. Stud.)

1915 (art.20900): Felix Renaud Mari Theodore Gouverne (notaris)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’50-’51: 3/5: F.R.M.Th. Gouverne (notaris); in ’33 en ’35 ook: B. Burmann jr., koopman; in ’38 tm i.e.g. ’50-’51 ook: H.E. Wessels, arts

1952 (art.38016): Hindrik Eewold Wessels (arts)

Adresb. 1958: 5: mw. M.G. Borgman- Wessels, H. E. Wessels, arts

Adresb. 1961 tm i.e.g. ’72: 5: H. E. Wessels, arts; in ’61-’64 ook: mej. E.C. Wessels; in ’68 en ’72 ook: Notaris K. de Haan

1974 (art.53125/57189): Sijbrand Poort (musicus) x H.W.P. de Wit

1979 (art.61595): Herman Gerard Voogd (lid Raad van Bestuur)

Rousant (M. v.d. Ploeg)

Verhuurd aan Open Hof

 

Spilsluizen NZ -nr. 7

(zie Nr.5, tot 1879-’80) (1870-1899: N 6a, 1899-1921: 4) (1849: F746, later F2651)

1848 (art.1532/7222): Henrikus van Marle (adv.). Herbouw 1849: F745 en 746

BR 1870 (vertr. Mrt. 1870 naar Ginneken): Willem Albarda (*1821 L’warden) x M.H. Cox + 2 anderen

1-2-1871 uit Middelstum: Henricus van Marle (*1787 Doornspijk) + vr.+ zn. (vertr. Apr. 1871 naar Zutphen)

Dec. 1872 (rest apr. 1873) uit Maastricht: Theodorus Johan Kraijenhoff (belast. Insp.) + vr. +knd.

1880 (art.11507): Georg Penon (leraar RHBS)/ wed. Antje Reinders cs

1905 (art.18210): Dr. Romke de Waard (*1863, arts, +1940, x 1890 Antje Wiersma, *1862-+1937) en 3 knd. De Waard

In 1906 wordt kamer aangebouwd, met 1e steen door de 3 knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g.’24: 4/7: Dr. R. de Waard (arts), Mr. S.K. de Waard (in ’24 niet meer), D.J. de Waard (semi-arts, ’24: arts), mej. J.S. de Waard (litt.stud, ’24: lerares Eng. MOB)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’38: 7: Dr. R. de Waard, arts; kant. Mr. S.K. de Waard, adv. en proc.

Zie ook Beno’s Stad: https://www.youtube.com/watch?v=CkBG-EfDu60

Adresb. 1950-’51 tm i.e.g. ’72: Dr. W.J. Pothoven, keel-, neus- en oorarts; in ’61 ook: mej. F. Hogewind, kant.bed.; in ’68 ook: mej. G. Venema, hulp huish.

1953 (art.38702): Willem Johannes Pothoven (keel-, neus- en oorarts)

In 1967 carillon toegevoegd

1975 (art.55287): Anna Douwerina Buining x Bernard de Lange

sinds 2007: Hanselman Groep BV

 

Spilsluizen NZ -nr. 9

(H137, 1822-1899: N 5, 1899-1921: 5): (F349, later F1848, F1905, F2231, F2650, F2850, F2866) Zie:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=8&mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=107085

1682: Schuilenborg

1686: Mr. Samuel Beauvisage

Catharina Beauvisage & Susanne Beauvisage x 1698 Antoine Bade (vaandrig) verkopen:

1699 (IIIX78,f.10) Geertjen Be(e)rents (=moeder van Berent Popkens Houttuin) en 2e echtgenoot Willem Peters Dijk, Jan Popkens en Teerke (Tielke) Sijmons

1701 (IIIX80,f.237): Jan Popkens en Teerke Sijmons

Berend Popkens Houttuin en Aagje Cornelius Hoveman

1757 (IIIX144, f.169): erfscheiding: beh. met houtstek aan Popko Berents Houttuin (x Janneke Jacobs van Hovel)

1770 (IIIX162,f.133v): Isaac (Izaak Jans) van Delden (*1742 Deventer-+1819 Gron.) x 1770 Menje van Olst (1735-1807 Gron.) (ze woonden sinds 1794 Ossenmarkt 4a)

1785: koopman Van Delden. Izaak van Delden en Menje van Olst verkopen:

1797 (IIIX200, f.156): Nomdo Zuidema & Susanna Hoekzema

1806: H137: Nomdo Zuidema

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema (houtkoper) en knd

1834 (art.3243 en ’65: 8011): Roelof Klein (houtkooper)

BR 1870: N5: Roelof Klein (*1804 Gron.)x Johanna Groenman (*1807 Niezijl) + 2 knd. +dienstm./ N5a: Margaretha v.d. Tuuk (*1812 Veendam), Geeske de Sitter (*1850) + dienstm.

1884 (art.12822): Hendrik Klein (houthandelaar)

1893 (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein

1920 (art.12823): Herman Albertus Klein

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’35: 5/9: H.A. Klein;

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 5a/9a. mej. M. IJpes (costuumsch.); ’14 ook: wed. J. Buising; ’20 tm ’24 ook: mej. C.J. Marwitz (onderw.)

1926: Herman Albertus Klein, later Den Haag

Adresb. 1933: 9a: E.B. Ebels, drogist

Adresb. 1935: 9a: wed. H.J. Visker, wed. M. Wolf- v.d. Nap

1935 (art.31920): C.J.M.V.

Adresb. 1938 tm i.e.g. : 9: Verenigingsgebouw G.C.J.M.V.

In het najaar van 1935 wordt het gekocht door de ‘Christelijke Jongemannen Vereeniging’ (De CJMV is op 10 december 1929 ontstaan door het samengaan van de Groningse afdelingen van het Christelijk Jonge Mannen Verbond). Het bestuur van de CJMV krijgt het volgende jaar een vergunning voor het vergroten van het gebouw met een aanbouw, het wijzigen van de indeling, het vernieuwen van de voorgevel, het verhogen van het gebouw en het bouwen van een open rijwielbergplaats op de open grond achter het gebouw (bouwdossier B 12250). Architect is de Groninger Willem Bijlefeld (1894-1961), wonend aan de Nassaulaan. Het CJMV-gebouw wordt ingericht tot verenigingsgebouw (zaalruimten met conciergewoning). Het werk wordt nog hetzelfde jaar voltooid.

Adresb. 1950-’51 tm i.e.g. ’64: ook: K. Kars, concierge (in ’61 bedrijfsl.); in ’61 ook: mej. H. Kars

Adresb. 1972: 9: Jeugdgebouw CJMV

1977 (art.58165): Stichting CJMV-gebouwen

1997: brasserie De Bonte Koe (Margriet Duyvestein).

2005: Grandcafe-restaturant Het Heerenhuis (Ronald Verheijen)

Dagblad van het Noorden, 5-9-2005

mei 2020: Joshua Camera, daarna Stichting Valquest (Jacq. v.d.Berg). Eind 2021 gekraakt

 

Spilsluizen NZ -nr. 11

(1899: N 4 onvoltooid, 1899-1921: 6) :F350 (later F1846) oorspronkelijk: Houtstek

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema en knd.

1834 (art.3243 en ’65: 8011): Roelof Klein (houtkooper)

1884 (art.12822): Hendrik Klein (houthandelaar)

1893 (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein

1899 (art.7902): Jannes Schaapschoe Huisinga (Klein ruilt perceel met Huisinga), en herbouw (F 1846) a: 16-2-1899 (zie dossier GHC 2129-20823 en tek. 29187 en 188), wordt 1900 een huis

1905 (art.18140): Enno Torringa (landbezitter)/ wed. Hilligje Ritsema

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 6: E. Torringa

1923 (art.26077): Derk Kramer (arts) (woont Schuitendiep)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’50-’51: 11: Dr. D. Kramer, arts

1956 (art.40295): Derk Albertus Kramer (arts) (woont Noorderhaven ZZ)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: 11: D.A. Kramer, arts; in ’61 ook: mej. P.J. Cusiel

1968 (art.46417): Jelmer Bootsman (kamerverhuurder)

Adresb. 1968: 11: –

1968 (art.40205): Johannes Gerardus de Jong (bedrijfsleider)x Cornelia Alberdina Maria Beekman

Adresb. 1972: 11: H.R. Wilmink, Mundus NV financ. inst.

1976 (art.41983): Jan Hendrik Zuidema

1977 (art. 58915): Arnold Herbert van Zuiden (A’dam)

 
Spilsluizen NZ -nr. 13

(tot 1822: H136, 1822-’99: N 3, 1899-1921: 7) (F351, later F1031, F1906, F2649)

1765: rentmr. Sijlman

1785: Mevr. Sijlman

1797: Berend van Bolhuis

1806: G. Mensinga & C. Mellema &co

1836 (art.1587): Geertruida Mensinga

1866 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1866

BR 1870: Johannes Jacobus Asnerus Ploos van Amstel (*1835, predikant) + vr. +knd. + dienstm.

1900 (art.16969): Garmt Elings. Nieuwbouw: a:26-9-1900 (arch. K&G Hoekzema): tg. 2129-21195 + tek.

NB: in 1901 wordt deel verkocht aan (art.6608): Wilhelmus Johannes Klein. Rest wordt F1906

Adresb. 1914: 7: H. Drewes, deurwaarder; 7a: J.W. van Lessen, mej. J.H. van Lessen (Phil. Stuf.)

1919 (art.22612): Hendrik Jacob Noosten (arts)

Adresb. 1920: 7. wed. H. Visser; 7a. S. Koster

Adresb. 1924: 13. Wed. H. Visser; 13a H.J. Noosten (arts)

1926 (art.26500): Geertruida Straat (wed. Jan Willem de Jager)

Adresb. 1933: 13-13a: mevr. J. de Jager, mevre. wed. J.W. de Jager, Mr. H. de la Fontaine Verweij (conserv. UB), J. Vinkers

1934 (art. 31220): Luie Melles/wed. Maartje v.d. Windt en knd Melles

Adresb. 1935 tm i.e.g. ’50-’51: 13: L. Melles, kleerm.

Adresb. 1958: 11: L. Melles & zn., herenconfectie

1961 (art.42800): Cornelis Jan Melles (firmant)

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘672: 13: C. J. Melles, coupeur; in ’68 ook: Fa. L.Melles & Zn.; in ’72 ook: L. Melles, verhuur gelgenh. kled.

1987 (art.76769): Steparo Media BV

 
Spilsluizen NZ -nr. 15

(H135, 1822-1899: N 2, 1899-1921: 8) (F352 (later F1032=stal, F1555, F1907)

1765: rentmr. Sijlman

1785: mevr. Sijlman

1806: G. Mensinga & C. Mellema &co

1836 (art.1587): Geertrude Mensinga

1866 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1866

BR 1870: Isaak le Clercq (*1829, apoth.bed.) x Renske de Waard (*1833) + knd. Le Clercq + anderen + dienstm.

1900 (art.16969): Garmt Elings. Nieuwbouw a:11-4-1900: tg.2129-21092 + tek., arch.: K en G Hoekzema

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 8. wed. J. B. Brouwers; 8a. mej. A. Heckman

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’38: 15. Wed. G. Meijering Lzn.; in ’35 ook: wed. G. Groen; in ’38 ook: wed. F. v.d. Ploef- ten Hoor

Adresb. 1924: 15a. mej. A. Heckman

1931 (art.30331): Garmt Elings

1932 (art.30398): knd. Elings

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’38: 15a: mej. G. Hoff

Adresb. 1950-’51 tm i.e.g. ’58: 15: J.T. Koetse, dames-kapper; 15a: J.P. Koëter (hoofd-commies), M. Lange (huishoudster)

1960 (art.31657): Johanna (‘Jo’) Lutgerdina Sissingh (*1901-+1984, wed. S.B. Hooghoudt en dch. van Lambertus Sissingh, *1861-+1934, en Henderica Johanna Hooghoudt, *1863-+1917)

Adresb. 1961 tm i.e.g. ’64: 15: G. van Kersen, tekenaar; 15a: B. de Vries, ambt. Dep. van Def.

Adresb. 1968: 15: mevr. M. Kern-Wories; 15a: mevr. E.D.M. Mulder- Goulmy, kant. bed.

Adresb. 1972: 15: G.J. Kern; 15a: W.L.R. Knol

 

Spilsluizen NZ -nr. 17

(H134, 1822-1899: N 1, 1899-1921: 9): F 353, 1867: F 1033, 1887: F 1554,1901: F 1908, 1932: F 2722

Tot 1900: zie Ossenmarkt 11

1806: J.R. Oortsema

1828: Berend Edelinck

1832 (art.622): wed. Berend Edelinck

1849 (art.5180/8582): Harmannus Josephus van Munster (korenhandel.)

Herbouw 1867, daarna F 1033

BR 1870: Harmannus Josephus van Munster (*1822 Gron.) + vr. A.B.M. Kok _+ knd.+ nicht

1900 (art.16969): Garmt Elings (+1931). Nieuwbouw a: 11-4-1900: tg.2129-21092 + tek., arch.: K en G Hoekzema. Zie ‘Uitgelicht’: De Hoekzema’s

Adresb. 1914 tot 1932: 9/17: G. Elings, Dr. S.B. Elings (Phil. Stud.; in ’24 niet meer)

1931 (art.30330): Annie Cornelia Huizinga (*1897 Stedum, lerares, +1977 Epe), wordt F2722

Verbouwing naar ontwerp door architect Cor Laffra (Nieuwsblad van het Noorden, 13-2-1932)

Vanaf 3 mei 1932 (Adresb. 1933): 17: J. Koning, koopman; 17a: wed. K. Huizinga-Braak, mej. A.C. Huizinga (leerares Engelsch)

Adresb. 1935: 17: J. Koning jr., lid Fa. Jacob Koning; 17a: wed. K. Huizinga-Braak, mej. A.C. Huizinga (leerares Engelsch)

Woningkaarten: Spilsluizen17 en Spilsluizen 17a

Vanaf 27 mei 1935 (Adresb. 1937 tm ’43): 17: S.B. Hooghoudt, lik.st. (’37: en wijnh.); 17a: wed. K. Huizinga-Braak, mej. A.C. Huizinga (leerares Engelsch)

Adresb. 1950-’51: 17: S.B. Hooghoudt, lik.st.; H.C. Leenes, dienstm.; 17a: wed. K. Huizinga-Braak, mej. A.C. Huizinga (lerares Engels), D. Pestman (kant. bed.)

1952 (art.38287): Sijne Barend Hooghoudt (+1958), later wed. Johanna (‘Jo’) Ludgerdina Sissingh

W.F. Hermans in maart 1962 in nr. 17a, dat hij huurde van 1952 tot ’67 (foto Philip Mechanicus, coll. Maria Austria Inst.)

Adresb. 1958: 17: S.B. Hooghoudt, wijnhandel.; 17a: W.F. Hermans, hoofdass. RUG

1961 (art.31657): Johanna Lutgerdina Sissingh (wed. S.B. Hooghoudt) (+1984)

Adresb. 1961/ ’64: 17: mevr. J.L. Hooghoudt-Sissingh; 17a: Dr. W.F. Hermans; in ’61 ook: mej. M. Meyling

Adresb. 1968: 17: mevr. J.L. Hooghoudt-Sissingh; 17a: F. Roeper (leraar), G.F. Stumpe (leraar Duits)

Adresb. 1972: 17: mevr. J.L. Hooghoudt-Sissingh; 17a: G.F. Stumpe; 17a/2: B. Tolner

tot 1984: 17: J.L. Hooghoudt-Sissingh

1984 (art. 71110): Vojtech Galany (*1945 Tsjech.)

1974-heden: 17a: Vojtech Galany

1986-1990: 17: fam. J. Metzemaekers

Eind 1990: gekocht door H. Lantinga

1990-2021: H. Lantinga (huisarts) en D. de Lange (zie ook Ossenmarkt 12: huisartsenparktijk Lantinga)

2021: Kluiverkamp BV/ fam. Hooghoudt

 

Marktstraat:

NB: artikel over bevrijding door de ogen van Frits Rijkens, zie DvhN 12-4-2014

De Marktstraat begin 20ste eeuw gezien vanaf de Ossenmarkt

Even zijde:

Marktstraat -nr. 2

Zelfde huis als Nw. Ebbingestraat 20 (tot 1899 N18a) : F 335, 1921: F 2263, 1928: F 2589

1832 (art.975): Harm Heckman (bakker)

1857 (art. 6537): Martinus Kuipers (*1833 Uithuizermeeden, brood en koekbakker, +29-11-1901) (zoon van logementhouder Jakob Pieters Kuipers en Lutgerd Pieters Dorenbos) x 1857 Harmina Ritsema (+1864) (knd: Lutgerdina, jan, Harmina), x 1865 Anna Lammina Kuitert (*1827)

1886 (art. 13298): Jan Kuipers (bakker, +4-11-1911), x Willemina Bazuin

1903 (art. 20343): Martinus Kuipers (bakker) (woont Marktstr.4a).

Adresb. 1911: 2: wed. M. Kuipers-Kuitert

Adresb. 1924:  wed. F.F.H. v.d. Kolk

In 1927 ged. verenigd met nr. 4 (zie daar). In 1927 afbraak en nieuwbouw i.o.v. M. Kuipers (arch.: IJ v.d. Veen) 1927-’28 (zie NvhN 10-5-1927)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘50: A. Venema, speelgoedmag.

1941 (art. 33718.22): Dirk Nanninga Mzn (houthandelaar) en c.s.

Adresb. 1958: A.J. Kerkhof, optician

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘72: J. den Hertog, radio-techn.; in ’72 ook J.E. den Hartog

1980 (art. 61809): Jan Bouritius (*1925, x Tetje Altena) (collecteur Ned. Staatsloterij). Bezit ook Nw. Ebb.str 17-Wipstr. 2 (woont Nw. Ebb.str. 20a)

1980 (art. 63745): VvE. Nw. Ebb.str. 20-Marktstraat 2

NB: Marktstraat 2 verder gesplitst: 1981 (art. 51324): Aaltje Sabina Geertsema (*1941, doktersass., woont Nw. Ebb.str 175)

 
Marktstraat -nr. 4-4a

(tot 1899 N 251): F363 (huis), 1885: F 1511 (werkpl. met bovenwoning), 1898: F 1811, 1928: F 2588

gebouwd i.o.v. M. Kuipers (arch.: IJ v.d. Veen) 1927-‘28

1832 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris)

1848 (art. 4037/8035): Harmannus van der Veen (kistenmaker), later met knd.

1869 (art. 8953): Geertje Deutgen (boekverkoopster), wed. Simon Gerards Moerbeek, later met 2 dch. Moerbeek. In 1876 wordt F 363 verenigd met F 336 (zie Nw. Ebb.str. 18) tot F 1273.

1885 (art. 12998): Martinus Kuipers , later Jan Kuipers (*1860, 1/4), Lutgerdina (*1858) en Harmina (*1863) Kuipers (elk ¼), Anna Lammina Kuitert, wed. Martinus Kuipers (1/4). In 1885 wordt F 1273 weer gescheiden: F 1511 (Marktstraat) en 1512 (Nw. Ebb.str). F 1511 wordt in 1898: F 1811

1903 (art. 13298): Jan Kuipers (bakker, +4-11-1911), x Willemina Bazuin

Adresb. 1911: 4: H.J. Kaspers, schilder

1920 (art. 20343): Martinus Kuipers (bakker) (woont Marktstr.4a). In 1927 ged. verenigd met nr. 2 (zie daar).

Adresb. 1924:  R. Kuilman, loodgieter

Adresb. 1933: M. Kuiper; 4a; G. Poort (musicus en impress.), H. Poort (opl. Duitsche Handelscorr.)

Adresb. 1938: 4: A. Leverman, koopm.; 4a: M. Kuiper, mej. W. Haspers-Bazuin

1941 (art. 34058): Alle Groen (bakker)

1942 (art. 34829): Jacobus de Jong (*1894, garagehouder)

Adresb. 1950: wed. A.C.L. Kuipers-v. Dobben; 4a: J. de Jong (garagehouder), A.B. de Jong (chauff., monteur), B.P. de Jong (ambt. Raad v. Arb.), G. de Jong (chauff., mont.), P.J. de Jong (chauff., mont.)

1954 (art. 38963): Pieternella Johanna Maria van Buitenen (x Petrus Johannes de Bruin, verkoopleider) (wonen er)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: W. Wijchgel, kap. kustvaart; 4a: P.J. de Bruin, inkoper

1962 (art. 43072): Berend Folgers (dames kleermaker, +1972), later wed. Fennechien Klont (5/8) en 3 knd. (elk 1/8) (wonen er)

Adresb. 1964 tm ‘72: 4: -; 4a: B. Folgers, coupeur

1980 (art. 62887): Willem v.d. Veen (*1948, kioskhouder) en Trientje Hendrika Leegte (*1958) (wonen Moesstr.)

1982 (art. 68961): Trientje Hendrika Leegte (*1958) (woont er)

 

Marktstraat -nrs. 6-8-10

(tot 1899 N252, 253 en 253/2): F362=huis en 361=stal, 1897: F 1811 tm 1814 en F 1815 (tuin en Spilsluizen)

1832 (art.1783): Edo Johannes Offerhaus (notaris) (eigenaar Spilsluizen 1-3)

Detail Kadastrale kaart met F 361 en 362, ca. 1832

1878 (art.11019): Johannes Offerhaus (adv.)

1897 (art. 15580): Lubbertus Petrus de Groot (notaris)

In dec. 1897 wordt Spilsluizen afgescheiden, waarna tuin Marktstraat F 1816 wordt. Nrs. 6 tm 10 verkocht aan Piebe Belgraver.

 

Marktstraat -nr. 6

1897: F 1812, 1899: F 1853

1898 (art. 12431.256): Piebe Belgraver. In 1898-’99 herbouw en verenigd met F 1816 tot F 1853

1899 (art. 16683.97): Piebe Belgraver

Adresb. 1911: 6: R.A. Venhuis, onderw.; 6a: Jan J. Bosman

1912 (art. 20153.90): Belgraver’s Bouwmaatschappij ‘Gruno’s Grondbezit (NV) (adres: Hofstraat 8)

1922 (art. 25664.24): Gerrit Edens (vleeschh.) en Willem Roelof Homan (vleeschh.)

Adresb. 1924:  6: we4d. H.J. Pool, mej. D.J.W. Pool, biol. stud.

1924 (art. 26608): Elzo Beekhuis (rijksambt., +1947), later wed. Geziena Jantina Smits (wonen er)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: E. Beekhuis, deurw. Bel.; 6a: wed. W.E. Blok-v. Dorland

Adresb. 1950: wed. G.J. Beekhuis-Smits; 6a: J.K. Bakker, hoofd ener school

1957 (art. 36457.39): Herman Olthoff (cafehouder, +1959, x 1943 Hinderika Bruintjes Kruitmoes) (1/2) en Lubbert Wassing (aann.) (1/2)

1957 (art. 39776): Anna Udema, wed. Jan Hijbels

Adresb. 1958: mw.S. de Jong-Hiemstra

1959 (art. 41678): Aaltje van Dijk (pensionhoudster) (woont er)

Adresb. 1961: D. Kok (verpleger), mej. H.M. Koning (observatrice); 6a: mevr. Y. van Dijk-Huizenga, mej. A. van Dijk (hulp huish.), W.H. Bos (kok), N. Jutting (ass. account.), W. van Iterson (recl.tekenaar), J. Prins, IJ.Tj. Reitsma (verpleger), R. Schievink (grondwerker)

Adresb. 1964: E.W. Joosten; 6a: mevr. Y. van Dijk-Huizenga, mej. A. van Dijk (hulp huish.), N. Jutting (ass. account.)

Adresb. 1968: A., Engelkes (vertegenw.), H.P. Holthuis; 6a: N.Jutting (ambt.), K. Popkema (monteur), G. Woudstra (kappersbed.), mej. A. van Dijk (hulp huish.), H. Tuinema (bakker-broodverk.)

Adresb. 1972: E.J. Weeber, A. Engelkes; 6a: H.J.C. Wildeman, A. van Dijk, N. Jutting, T. v.d. Meer

 

Marktstraat -nr. 8

1897: F 1813, 1899: F 1852

1898 (art. 12431.257): Piebe Belgraver. In 1898-’99 herbouw en daarna F 1852

1899 (art. 16683.96): Piebe Belgraver

Adresb. 1911: 8: A. Nieveen; 8a: F. Stratingh, graanhandel.

1912 (art. 20153.89): Belgraver’s Bouwmaatschappij ‘Gruno’s Grondbezit (NV) (adres: Hofstraat 8)

1922 (art. 25617): Antje Wagho (woont er)

Adresb. 1924:  8: wed. W. Bakker; 8a: wed. A. Wagho

Adresb. 1933: 8: G. Ossevorth, Bouwk. en Makelaar; 8a: mej. A. Wagho, mej. H.M. Kuik (telefon.), mej. R.J. v. Duijsen (tel.)

Adresb. 1938: 8: G.A.W. Kruisman; 8a: mej. A. Wagho, J. Wolters

1942 (art. 32309): Edgar Kunze (instr.maker/opticien, +1973)

Adresb. 1950: A. Konstapel, mag.chef; 8a: mej. A. Froma (kant.bed.), wed. E. Froma-Pestman, wed. H. Stutvoet-Veentjer

Adresb. 1958: A. Konstapel, mag.chef; 8a: W.M. Eggens, landarb.

Adresb. 1961: A. Konstapel (mag.chef), mej. G. Konstapel (telefoniste); 8a: A.J. Hulzebos (handelsag.), mevr. E. Froma-Pestman

1963 (art. 44010): Maatschap Architectenwerkgroep HBO-BNA Bekink, Bijlefeld, Grit, Gunnink (gevestigd Marktstr. 8)

Adresb. 1964: 8: -; 8a: J. Holstein (fil.houder), mevr. E. Froma-Pestman

Adresb. 1968: 8: ontbreekt; 8a: mevr. E. Froma-Pestman

1971 (art. 49213): Maatschap Architectenwerkgroep HBO-BNA Bijlefeld, Grit, Gunnink (gevestigd Marktstr. 8)

Adresb. 1972: 8: Opl. centrum schoonh.spec.; 8a: D.C. Grit

1976 (art. 41996): Jan Bijlefeld (*1922, architect)

 

Marktstraat -nr. 10

1897: F 1814

1898 (art. 12431.258): Piebe Belgraver. In 1898-’99 herbouw.

1899 (art. 16683.98): Piebe Belgraver

Adresb. 1911: 10: Hk. Maris (handelsreiz.), A. Maris; 10a: Magdalena J. Portman (onderw.), C.F.R. Portman (onderw.)

1912 (art. 20153.88): Belgraver’s Bouwmaatschappij ‘Gruno’s Grondbezit (NV) (adres: Hofstraat 8)

1922 (art. 25344): Trijntje Jaeger (x Lucas Johannes Jansen, bouwk. opzichter)

1923 (art. 25819): Jozef Levie Szn. (sig.fabr.) (woont er)

Adresb. 1924:  10: R. van Luit, proc.houder; 10a: J. Levie Szn., sigarenf.

1932 (art. 23178): Cornelis Weis (boekdrukker) (woont. nr. 11)

Adresb. 1933: 10: J.A. Dagelet, kleerm.; 10a: J. Levie Szn., sigarenf.

Adresb. 1938: 10: H.H. Luurs (tramcond.), H. Luurs (aanleg Gas- en Waterl.); 10a: mej. M. v.d. Steen-de Vries, mej. J. de Wit

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘58: H. Luurs (loodg.); 10a: H. Smit (kleerm.); in ’50 ook: C. Smit (kleerm.), H.C. Smit (kleerm.)

Adresb. 1961: H. Luurs (loodg.), mej. E. Sluyisman (doketsrass.); 10a: A.H. Wigers (chauff.), B.L.J. Wigers (mag.bed.)

Adresb. 1964: H. Luurs, loodg.; 10a: A.H. Wiegers, chauff.

1966 (art. 45526): Abeltje van Egmond, wed. Cornelis Weis

1967 (art. 46004): Pieter Nienhuis (recl.bureauhouder)

Adresb. 1968: 10 ontbreekt; 10a: B.L.J. Wiegers (mag.bed.), A.H. Wiegers (chauff.), Schoonmaakbedr. Gebr. Wiegers

Adresb. 1972: 10a: P., D.B. en L.H. Nienhuis

1981 (art. 66586): VvE, Marktstr.10-10a

 

Marktstraat -nr. 12

(tot 1899 N 254): F360, 1950:  F 2849.

Rijks- en Gem.monument; Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=100676 In 1906 ingrijpend verbouwd i.o.v. Tj. Amsing (Bedum)

1832 (art.789): Maria Johanna Emerentia Gockinga (rentenierse)

1840 (art. 1267): Willem Keizer, later wed. Trientje Visker

In 1841 overlijdt Willem Keizer, cichoreibrander Boterdiep hier (zie bij Boterdiep 5-7)

1844 (art. 4416): Johannes Feisser (oud-Rijksontvanger, Veendam)

1848 (art. 5122): Anna Maria Feisser (*1836)

1867 (art. 8588): Pieter Boeles (pred. Noorddijk) (zie Gron. Encyclopedie), later met Catharina Johanna Albertina Boeles (*1835 Noorddijk)

1877 (art. 10954): Catharina Johanna Albertina Boeles (*1835 Noorddijk)

1887 (art. 13463): Hendrik Agathon Peerlkamp (onderdirect. Rijkstelegraaf)

1895 (art. 15226): Willem Gerard Stuivinga (predikant)

1906 (art. 18599): Theodorus Frederikus Johannes (‘Tjaard’) Amsing (+1915), later wed. Catharina Frederikus Alma, nog later x Ludovicus Ignatius Dominicus Bruno Buve, deken en pastor. In 1907 verbouw.

Adresb. 1911: 12: Tj. Amsing

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38:  wed. Th. Amsing

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘64: T.G. Meijering, koopm.; in ’61 ook mej. M.P. Meijering/in ’64 ook ook mej. L.M.C.A. Kramer, huish.

1952 (art. 38117): H.H. Meijering NV (Vismarkt)

1968 (art. 46947): Hans Erik Leefers (tandarts, x Maria Paula Meijering) (wonen er). In ’69 verbouw

Adresb. 1968 en ‘72: H.E. Leefers (tandarts); in ’68 ook T.G. Meijering (koopman)

 
Marktstraat -nr. 14

(tot 1899 N 255): F 359, 1937: F 2782, 1945: F 2810, 1952: F 2867

Rijksmonument

1832 (art.2799): Nomdo Zuidema en knd.

1843 (art. 3692): Lambertus de Jager (koopman)

1845 (art. 4632):Willem Frederik Unia van Naerssen (*1813, +1883, koopman in effect.)

1883 (art. 12605): Abraham Johannes Eijkman (predikant)

1896 (art. 15542): Daaijo Mulder en Harm Janssen (timmerm.)

1896 (art. 15674): Theunis Pieters Lautenbach (proc.houder  en comm. in effect., +1940) en vele anderen

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘33: 14 en 16: Th.P. Lautenbach, commissionair in Effecten; 14: G. Lautenbach-Tonkes, dameshoeden; in ’33 ook Gez. A. en H. Olthof, coupeuses

Adresb. 1938: 14: Th. P. Lautenbach

1942 (art. 28187.52): Hendrik Adriaan Birza (aann.). In 1942 ged. afgesplitst en apart verkocht aan art. 34461 (zie nr. 16), rest aan:

1942 (art. 35126): Prof. Dr. Lodewijk Hendrik Siertsema (oud-hoogleraar) (woont er)

1946 (art. 8241.135 later 143): Instelling van Weldadigheid onder de zinspreuk Liefde tot God en Onze Evennaasten. In 1952 ged. verkocht.

Adresb. 1950: G.J. Wilmink, koopm.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: H.T.B. Wilmink, grossier auto-ond.; in ’61 ook mej. J. v.d. Velde, hulp huish.

Marktstraat 14 in 1967 (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Adresb. 1972: J.B. Wilmink, A.H. Wilmink-Droge

1976 (art. 56329): Jacoline Johanna Lubbertha Maria Wilmink-Mertens (*1948) (woont er)

 

Marktstraat -nr. 16

(tot 1899: N 256): F 358, 1937: F 2781, 1945: F 2811

Rijksmonument: gebouwd in 1906 als dienstwoning bij het pand Ossenmarkt 7 in opdracht van Th.P. Lautenbach naar ontwerp van de Groninger architect A.Th. van Elmpt in een verfijnde Art Nouveau-stijl.

1832 (art. 826): Klaas Groeneveld (rentenier)

1833 (art. 3133): Harmannus Harkhoff (kleerm.)

1842 (art. 4221.5): Regnier Lamot (*1783, banketbakker/z.b., +1873, x 1810 Trijntje Noordhoff, +1819; x1820 Sietske Brauns, +1858) en dch. Sietske Lamot (*1832). In 1842 overlijdt in N 249 zoon Regnier, 17 jr. oud

1855 (art. 4632): Willem Frederik Unia van Naerssen (*1813, +1883, koopman in effect.) (zie ook nr. 14)

1883 (art. 12606): Gerard Herman Kromme (manufacturier) en dch. Catharina Regnera Maria (minderjarige)

1905 (art. 15674): Theunis Pieters Lautenbach (proc.houder  en comm. in effect., +1940) en vele anderen. In 1906 herbouw (zie boven)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘33: 16: zie boven

Adresb. 1938: 16: Gez. A. en H. Olthof, coupeuses, mej. G.H. Tonkes

1942 (art. 28187.51): Hendrik Adriaan Birza (aann.)

1943 (art. 34461); Lutgerdina Bierling (*1900, pensionhoudster,+1971, x 1928 Henderikus Vinke, koopman). In ’49 verbouw

Adresb. 1950: Mr. H.N. Teuben, adv. en proc.; Verhoef Effect.kant.

1955 (art. 39378): Harm Schuringa (*1915, x Giessina Swint)

Adresb. 1958: nr. ontbreekt

Adresb. 1961: Pax Geneesm.

Adresb. 1964 en ‘68: Fa. H. Schuringa, farm. artikelen

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1981 (art. 55715.5): Buro Bügel/ van de Dijk BV

1982 (art. 68657): Botiwe Beheer BV (Amsterdam)

 
Marktstraat -nr. 18

(tot 1899 N 257): F 357, 1836: F 607

Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=8&mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=102534

1832 (art.152): Tijtje van Duunen, wed. Evert Bitsendorp (+1811)

1836 (art. 3243/8011.6): Roelof Klein (houtkooper) (woont Spilsluizen nr. 9, zie daar). Wordt in 1836 pakhuis

1884 (art. 12822): Hendrik Klein (houthandelaar)

1893 (art. 6608.37): Wilhelmus Johannes Klein (z.b.)

1899 (art. 13974.36, later 46 en 51): Jan Groenewold (timmerm. en aann.). In 1899-’00 ‘verbouw’ tot huis

1904 (art. 14019.22): Romke Meihuizen (houthandelaar)

1906 (art. 13752.10): Willem Lettinga (z.b., later broodbakker en fabr.)

1910 (art. 16881.3): Berend Veldkamp (koopman)

Adresb. 1911: 18: B. Veldkamp, grossier in Gebr. Goederen & Garens

1917 (art. 19543.9): Frans Pijnakker (caféhouder)

1918 (art. 21892): Geertje Bos (pensionhoudster) (woont er)

Adresb. 1924:  wed. D. Bos, D. Brons, handelsr.

Adresb. 1933: H. Bos, M.M. Rosenboom (makel. machiner.)

Adresb. 1938: H. Bos (pension), wed. A. v.d. Veen-Veldman, G. de Heer (kanoorbed.), D.P.W. Faber (kant.bed.)

1941 (art. 34557): NV Sloep- en bootbouwerij H. Kerstholt

1942 (art. 34907): Noord Nederlandsche Scheepswerven BV

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘72: Wilmink Handelsondern.

1966 (art. 45244): Henderikus Theodorus Bernardus Wilmink (x Anna Helene Dröge)

1971 (art. 49173): Anna Helene Dröge, wed. Henderikus Theodorus Bernardus Wilmink

1973 (art. 43290): Maatschap Archit.bureau Ir. P. Bügel en J. v.d. Dijk (Nw. Bot.str. 24; zie daar)

1976 (art. 55715.3): Buro Bügel/ van de Dijk BV

1982 (art. 68657): Botiwe Beheer BV (Amsterdam)

 

Marktstraat -nr. 20

(tot 1899 N258): F356 , later F1030, nu F 2780: hoort bij Ossenmarkt 7

1832 (art.458): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (wethouder)

1846 (art.4849/4850): Epimachus Jacobus Johannes Baptista Cremers (student) (*1823)

1865 (art.8087/16158): Hendrik Jan Fenseling (adv.). Bijbouw in 1867, wordt F1030

1898 (art.16347): Johannes Siegfried Kraus (assuradeur)

i.o.v. J.S. Kraus 1898-’99 (verbouwd in 1898 tot twee woningen) naar ontwerp van de Groninger architect N.W. Lit.: J.S. Kraus krijgt een vergunning voor het afbreken van het oostelijk gedeelte van de behuizing staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Groningen sectie F nummer 1030 aan de Ossenmarkt hoek Marktstraat en het oprichten in plaats daarvan van een gebouw bevattende een beneden en een bovenwoning.

Adresb. 1911: 20: J.S. Kraus, weth. Assur.; 20a: J.R. Modderman, ontvanger Prov. Ink.

1918 (art.18800): David Polak (Vanaf ’42 California)

Adresb. 1924:  20a: Dr. K. Hofstee, leeraar; 20b: –

Adresb. 1933: 20a: Dr. K. Hofstee, mej. L. Hofstee, leer. Lich. Oef. M.O.; 20b: mej. A. van Wering, leer. Heilgymn. en Massage; mej. J. van Wering, onderw.

Adresb. 1938: 20a: R. Aldershoff, account.; 20b: mej. A. van Wering, leer. Heilgymn. en Massage; mej. J. van Wering, onderw.

Adresb. 1950: Achteringang Dr. M.C. Westermann (zie Ossenmarkt); 20a: R. Aldershof, account.; 20b: H.J. v. Veen, hoofd ener school

1954 (art.39067): Hermanus Johannes Augustus Antoius Maria Frencken (oud-notaris) x M.J.A. Mulkens

Adresb. 1958: 20a: R. Aldershoff, account.; 20b: H.J. van Veen, hoofd ener school

Adresb. 1961: R. Aldershoff (account.), G. Aldershoff (ass.account.), R. Aldershoff, mej. J.G.S. Meijer; 20b: H.J. van Veen (hoofd ener school), mej. M.P.A. ten Cate (onderw.), mej. G. Dijkstra, T. van Veen

Adresb. 1964 en ‘68: 20a: Univ. Centrum v. Best. wet.sch.; in ’64 ook mej. G.I. Aldershoff-Vennik, G. Aldershoff, ass.account.; 20b: H.J. van Veen (hoofd ener school), T. van Veen, mej. E.J. ten Cate

1967 (art.46105): NV Nationale Grondtruster A’dam

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1984 (art.72155): Botiwe Beheer BV Groningen

Het complex Ossenmarkt 7/ Marktstraat 20, Marktstraat 18 en Marktstraat 16 is van .. tot 2008 in gebruik als Kantongerecht.

 

Oneven zijde:

 
Marktstraat -nr. 1

(tot 1899 N19a): F 334, 1896: F 1790

Zie voor eigenaren ook Nw. Ebbingestraat 22: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102678

Het pand dateert in aanleg uit de 17de eeuw:

– IIIx 10 fol.149 – 29 september1630 – Luirt Reiners en Grietien (ehel.), te Groningen, verkopen aan hun zuster Anneke Reiners, weduwe van Peter Lamberts, te Groningen, een huis staande in de Nije Ebbingestrate op de hoek van de Marcktstraete, op stadsgrond. Ten noorden Roeleff Bastiaens smit, ten oosten de Nije Ebbingestraete, ten zuiden de Marcktstraete, ten westen Hindrick Jansen. Waarin Henie Hindricks en Geert Jansen schomaecker nu wonen. Koopsom niet vermeld.

1832 (art. 2687): Hinderkien Willems Sikkens (+1834), wed. Cornelis Winters (+31-12-1786 in Nw. Ebbingestraat)

1835 (art. 3181): Cornelis Niehoff (vleeschhouwer)

1853 (art. 1636.25): Arnoldus Middelkoster (kastelein)

1859 (art. 6926): Gerrit v.d. Kolk (mandemaker)

BR 1870: N 19a: Harm Smedes (*1845, verfwaren verkoper)x1869 Sadiena Jacoba van Kregten (*1844). (NB: N 19a wordt hier weliswaar Nw. Ebb.str. genoemd)

BR 1880: N 19a ontbreekt

1883 (art. 12456): Hendrik Dik Ezn. (koopman)

BR 1890: N 19a: Petronella Elizabeth Plaat (*1830) + dienstmeid

1896 (art. 15704): Geert Bakker (koopman). In 1896 herbouw en verenigd met F 333 tot F 1790.

Zie voor eigenaren verder Nw. Ebbingestraat 22

BR 1900: nr. 1: Etta Johanna Meinarda Janssen, wed. H.H. Friese (*1826) + zn. en dch.

Adresb. 1911: 1: wed. F.M. Billroth-Loor

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘58:  B. Goldhoorn, Gedistill./slijterij-wijnhandel

Hoek Marktstraat-Nw. Ebbingestraat, ca. 1925 (foto Gemeentewerken)

Adresb. 1961 e.v.: nr. ontbreekt

 
Marktstraat -nr. 3

(tot 1899: N 250): F364, 1931: F 2658

1630 (zie boven): Hindrick Jansen. Waarin Henie Hindricks en Geert Jansen schomaecker nu wonen.

1832 (art.1960): Erven Jacob Reinders

1835 (art. 3311): Reinder Meijer (timmerm.)

1869 (art. 9028): Reinder Meijer (timmerm.) en dch. (1/6) en en 4 kleinknd. Bakker (elk 1/24)

1897 (art. 15866): Pieter Bartelds (kleerm.). Herbouwd 1897 i.o.v. P. Bartelds

1908 (art. 14842): Herman Christiaan Scheffel (architect, mr. timmerm.) (2/3) en knd. (elk 1/6)

Adresb. 1911: 3: -; 3a: A. Zijlstra, hoofdred. N. Prov. Gron. Ct.

1920 (art. 18937):  Johannes Casper Bosch (Koopman)

1922 (art. 25689): Jacob Meijer (costumier)

Adresb. 1924: wed. M. Noordhoek, E.M. Noordhoek, leeraar MTS; 3a: C. Brug, Hoofd Commies Post en Tel.

1925 (art. 19332.11): Siert Heijers (behanger-stoffeerder)

1927 (art. 28165): Frederik Jakob Rijkens (kleerm., +1959, x 1920), later wed. Hermina Posthumus (2/3) en 2 knd. Rijkens (elk 1/6)

Adresb. 1933: 3: wed. H.D. Duut; 3a: F.J. Rijkens, kleerm.

Adresb. 1938: A. Scherpenhuizen, direct.; 3a: F.J. Rijkens, kleerm.

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68: C. Werkman, kapper; in ’61 ook: T. Werkman, gar.monteur

Adresb. 1950 en ’58: 3a: F.J. Rijkens, kleerm.

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘68: 3a: mevr. H. Rijkens-Posthumus, mej. Th. Rijkens (linnenjuffr.); in ‘61 ook mej. M.C.M. van Zweden (verpl.)

1970 (art. 46508): Geertruida Nicoline Henselmans (analiste) x Jacob Willem Schurer (wonen er)

Adresb. 1972: 3a: J.W. Schurer

 
Marktstraat -nr. 5

(tot 1899: N 249): F 365, 1971: F 2977

1832 (art.1440): Regnier Lamot (banketbakker)

1869 (art. 9031.23): Berend Hindriks Woldhoorn (broodbakker)

BR 1870: N 249: Regnier Lamot (+1873) + 3 knd. + vanaf 1871 Trijntje en Sietske Beumee (dch. van Alida Regina Lamot en Christiaan Beumee, die op 13-11-1871 verdronken in het Engels kanaal)

1877 (art. 10796): Jan van den Bos (aannemer). In ’77 herbouw

In 1877 uit Warffum : Georg Penon (*1850, leeraar) x Anje Reinders (*1854) + zn.

BR 1880: idem + meer knd. en dienstb.

Verkoop van N 249 in het Nieuwsblad van het Noorden, 22-12-1888. Volgens andere advertentie dan in huur bewoond door ‘mevr. de wed. Ponthier’.

1889 (art. 11335.7): Jan Allen (schoenm.)

Adresb. 1911: 5: wed. W. Prak

1913 (art. 20341): Jan Pieter Smith (veehandel.)

1917 (art. 20239): Maria Helena Engelina Margaretha Westen (winkelierster)

1919 (art. 23084): Harm Hoffenkamp (oud hoofd eener school)

1921 (art. 24891): Hillechien Nienhuis (zonder)

Adresb. 1924: mej. H. Nienhuis, mej. H. Brongers

1925/6 (art. 24891): Jelle Stutvoet (ambt. b.d. Rijksveldwacht.,+1932), later wed. Hinderika Veentjer

Adresb. 1933: A.J. Steenbergen, boekh.; wed. J. Stutvoet

Adresb. 1938: wed. G.W. Poelman-Stadens, wed. J. Stutvoet

1940 (art. 30692.8): Evert Visscher (koopman, hoedenmaker) en Geert Visscher (koopman, L’warden)

Adresb. 1950: E. Visscher, hoedenm.

1956 (art. 38556.4): NV Groninger Industriële Crediet Bank

Adresb. 1958: nr. ontbreekt

Adresb. 1961: Alg. Voorschot- en Geldschietb. NV

Adresb. 1964: W. Volders, kant.bed.

Adresb. 1968: H. Peper, kant.bed.

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1974 (art. 48050): Hendrik Bastiaan Frederik Prins (*1948) (woont er)

 
Marktstraat -nr. 7

(tot 1899: N 248): F 366, 1924: F 2375, 1980: F 3021A1 en A2

1832 (art. 1772): Anje Jans, wed. Albert Luigies Nijziel (schoenm., +1830)

1839 (art. 3788): wed. Jacob de Jonge

1845 (art. 4657): Reinder Cranenberg (bode arrondisementsregtbank)

1876 (art. 10465): Jan Erens (vleeschh.)

1883 (art. 10471): Gerardus Luppo Bosma (vleeschh.) (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

1901 (art. 16879): Jan Albers (scheepsreeder,+1903), later wed. Hilje Harkema en 4 knd. Albers. Nog later Ernestina Catharina Albers (correspondente) en Roelina Helena Albers(x Klaas de Haan, notaris) (elk ½).

In 1901 herbouw

Adresb. 1911: 7: D. van Baaren; Kant. v. Hoorn, Luitjens & Kamminga, kunstmeststoff.

Adresb. 1924:  S.J.K. Dijkstra, proc.houder; 7a: J.M. van Zanden, Cons. Org. Chem. Lab.

Adresb. 1933: K. Obma, account. Wijsmuller en co, Int. Handelsinf. en Incassobur.; 7a: wed. W.P. Stratingh

Adresb. 1938: J. Bleeker, Elec. Techn. Bur.; 7a: wed. W.P. Stratingh

Adresb. 1950: J. Visser, agent gem.pol.; 7a: H.A. Klein (kleerm.), S. Thomas (kap. kustvaart)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 7: L.A.J. Botter, meubelstoff.; in ’61 ook: A.J.M. Botter, beh-stoff.

Adresb. 1958: 7a: mw. C.A. Schutte-v. Essen

Adresb. 1961: 7a: mevr. C.A. Schutte-van Essen, mej. H.H. Germs, verpleegst.

1963 (art. 43837): Johanna Martina Okken, wed. Johannes Franciscus van Bussel

1964 (art. 43553): Anna Udema, wed. Jan Hijbels

1964 (art. 38097): Gerlof de Jager (*1907, boekdr.,+1951), later wed. Christine Wilhelmine Longepée (woont nr. 13)

Adresb. 1964: E. Beugeling, ass.account.; 7a: mevr. C.A. Schutte-van Essen

Adresb. 1968: mevr. L. Blaauw-Bierling; 7a: W. Volders, kant. bed.

Adresb. 1972: E.A. Rodrigues Perreira; 7a: W. Volders

1980 (art. 63859): VvE Marktstraat 7-7a

nr. 7: F 3021A1:

1980 (art. 63929): Jan Knol (*1952)

1983 (art. 70519): Rudolf Reinhold Maria Meijer (*1959) (woont er)

nr. 7a: F 3021A2:

1980 (art. 63868): Jan Brinkman (*1960) (woont er)

 
Marktstraat -nr. 9-9a

(tot 1899: N 247): F 367, 1937: F 2778

1832 (art. 11): Lambertus Grimmius Adriani

1837 (art.3409): Everhardus Rudolf Fokkens (zadelmaker)

1884 (art.12765/11215): Jelle de Vries (turfschipper)

1897 (art.16056): Catharina Christina Durville (*1844)/ Margaretha Anna Kubbinga

gebouwd 1897 i.o.v. C. Durville (arch. A.Th. van Elmpt)

Adresb. 1911: 9: Catharina Durville; 9a: Anna E.J. Hulsekamp

Adresb. 1924:  9: wed. R.W. Keizer; 9a: G.J. Kunninga

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 9: E. Muller; 9a: Dames Kubbinga

1942 (art.16056): Margaretha Anna Kubbinga (*1878 dch van Gregorius J. Kubbinga -vleeschhouwer- en Elisabet Margaretha Durville, +1948). Legaat naar:

1949 (art.37100): Christina Margaretha Kubbinga (*1893 dch van Gregorius J. Kubbinga -vleeschhouwer- en Elisabet Margaretha Durville)

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘58: R. Hoekstra; 9a: mej. C.M. Kubbinga, boekhoudster

Adresb. 1961: H. Brinker, electr.monteur; 9a: mej. Chr. M. Kubbinga

Adresb. 1964: A. Fekken, kant.bed.; 9a: mej. Chr. M. Kubbinga

1965 (art.45097): Gerlof jr. (*1947,+1994) en Titia Christine de Jager (*1949) (wonen Marktstraat 13)

Adresb. 1968: 9a: F.J. Dieleman

Adresb. 1972: 9: B. v.d. Kamp lichtdrk.; 9a: L. Blaauw-Bierling

 

Marktstraat -nr. 11

(tot 1822: G 265, 1822-1899: N 246): F 368 en 369, 1917: F 2204, 1937: F 2777

Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=106974

1806: eig.: Stad Groningen; pagt: F. van Griethuisen

BR 1822: (Seijke Alders, x 1801) wed. Frans van Griethuisen (*1756 Doesburg, 1e: x 1795 Maria Hidde(n)s)

1832 (art.819): (Hendrikus) Hermannus van Griethuisen (*1798, deurwaarder,+1840, x 1827 Anje Berend/ts Lukje, *1798) (de weduwe hertrouwt 1843 Johannes Mulder)

1863: Ludewe Jurjens Dijk (wed. Geert Derks de Vries)

1875: Joseph Gockinga (rechter)/ knd.

Adresb. 1911: 11: A. Jonkhoff, manufacturen

1916: Rensinus Koppe en Tjitte de Jong (adv en procureur)

In 1917 vindt een ‘verbouwing’ plaats, waarna de panden samen F 2204 worden

1919: Cornelis Weis (*1882, boekdrukker)/ Pieter Jan Willem Switters (handelaar in bouwmaterialen):

In 1920 herbouw en in 1959 verbouw

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘72:  C. Weis, handelsdrukkerij; in ’68 ook: mevr. A. Weis-van Egmond

vanaf 1960: C. Weis (+1965) 5/8, later wed. Abeltje van Egmond (*1898) en Aaltje Weis (*1919, x A.C. van Hoorn; Enschede) 3/16 en Cornelis Weis jr. (*1942) 3/16

vanaf ’66: Cornelis (‘Cees’) Weis jr. (*1942-+2019)

Marktstraat 11 in 1967 (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

 
Marktstraat -nr. 13

(tot 1822: G 264/259v, 1822-1899: N 245): F 370, 2004: F 3275

Rijksmonument; Zie:oa Hervonden Stad 1997 / Juffr. De Visser, tg 1249, inv.nr. 112

..-1714: Isebrant Havinga x Jantie Jacobs

1714-1728: wed. Salome Lange en erven

1728-1764: Gerard Woldring x 1730 Cornelia Bertling

..-1780: J. G. Woldring (luit-kol.)

1780-0’81: A.A. van Iddekinge

1781-’83: Anne W. van Iddekinge

1783-1790: Herman George Homan (advoc.) x 1789 Hermanna Elisabeth van Berchuys

1790-1797: Antonius Joh. Perizonius (pred. Ned. Geref. gem.) x Cornelia Maria van Marwijk. Hij maakt in 1790 van 2 panden 1 waarbij huidige gevel wordt gemaakt

1797 (IIIX200 f. 183)- 1827: Willem Deknatel (*1745, was tot dan apotheker Nw. Ebb.str; +1817) x 1786 Martha Hulshoff (*1745-+ 1827 N245) zie dossier Beno’s Stad 379)

1806: W. Deknatel

BR 1822: wed. H.(W?) Deknatel

1827(not. H. Trip)/1832 (art.340): Roelof Brongers (procureur)

1836 (art.3321): Prof. Lodewijk Gerlach Pareau

1867 (art.8191): Joseph Gockinga (rechter)/erven Gockinga

1884 (art.12919): Johan de Sitter (rechter) c.s

1910 (art.19482): Gerlof de Jager (boekdrukker en uitgever) (*1875-+1951, zn van Andreas de J en Maria Boerma, x 1906: Christine Wilhelmine Longepée). In 1946 wijzigen woning

Adresb. 1911: G. de Jager, lid der Fa. Erven B. v.d. Kamp

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38:  G. de Jager, lid der Fa. Erven B. v.d. Kamp; in ’24 ook mej. P.S.L. van Deinse, leerares Gymnast.

Adresb. 1950: Prof. Mr. I.B. Cohen, G. de Jager (uitgever), J.F.D. Sprock (leraar), mej. M. de Jager

1953 (art. 38097): Gerlof de Jager jr. (*1907-+1999, x Adriana.W.I. Hartog)

In 1967 van G. de Jager, drukker en uitgever: op Monumentenlijst. Verbouwingsplannen van bouwvallige achterste gedeelte kap. Arch. J.E. Wiersma en J.G. Brugman te Leeuwarden. Niet uitgevoerd. In 1981 Rehabilitatieplan. Gerlof de Jager (*1947-+1994)

Adresb. 1958: G. de Jager, dir. drukkerij; mw. I. v. Til, verpleegster

Adresb. 1961 en ‘64: G. de Jager (dir. drukkerij), mej. B. Weijer (verpleegst.); in ’61 ook: mevr. Chr.W. de Jager-Longepee, mej. M. de Jager

Marktstraat 13 in 1967 (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Adresb. 1968 en ‘72: G. de Jager, dir. drukkerij; in ’68 ook D.E.C. Hartog

 
Marktstraat -nr. 15

(tot 1822: G 263, 1822-1899: N 244): F 371, 1846: F 698, 1889: F 1617, 1937: F 2776

Gem. monument. Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102527

In 1631 (IIIx 10 fol.376v) verkopen meester-timmerman Philips Hendricks en z’n vrouw Elske Takes aan vaandrig Johan Muller en echtgenote Margareta Buirmesters een behuizing met het hof erachter, alles op vrije grond, aan de noordzijde in de ‘Nije Marckstraete’, ten westen de erfgenamen van wijlen Peter Potter, ten noorden borgemester Hohan Drews, ten oosten Johan Holtsager.

 

1806: eig.: Theodorus Brunsveld Keiser

BR 1822: P. Kok

1832 (zie nr. 17): (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn

1841 (art.4070): Jan Jacob Scheepers/ wed. Herbouw 1846, waarna (F 697 en) 698

F698: 1853 (F698: art.523) Cornelis Dobbenga (koopman) en knd

1865 (art.8074): Jantje Dobbenga, wed Rudolphus Johannes van Kregten

1887 (art.13561): Henderika Dobbinga. Wordt in 1889: F1617

1900 (art.16903): Derk Smit (aannemer) en cs (andere aannemers Harm Janssen en Pijbe Belgraver en bouwkundige Daaijo Mulder)

1903 (art.16390): Derk Smit/wed. Trientje Ansing en 4 knd. Smit

Adresb. 1911: 15: mej. M. Reinders, onderw.

1914 (art.7902): Jannes Schaapschoe Huisinga

Adresb. 1924:  wed. J.S. Huisinga

1929 (art.29282): Martje Evenhuis (verpleegster; woont Spilsluizen 20). Wordt in ’37: F2776

Adresb. 1933: mej. K. Wolthuis, naaister

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘72: C.A. Mindee, herenkapper

1947 (art.24746): Jan Evenhuis cs (1930/50: J. Evenhuis)

1951 (art.34418): Johannes Spoelman (aannemer)/wed. Annechien v. Wering

1978 (art.58970): Christianus Antonius Mindee x Barbara Holman

1978 (art.53185): Gerlof de Jager

1987: P.J. Dormin BV

 

Marktstraat -nr. 17

(tot 1822: G 262 ,1822-1899: N 243): F372, 1843: F 638, 1846: F 697, 1889: F 1616, 1899: F 1874, 1931: F 2657, 1937: F 2774

Rijksmonument

In 1621 (IIIx 4 fol.426) is al sprake van ‘Peter Potters gront’ in een acte waarin ‘Harmen Grotijn holtsager’ en z’n vrouw Fosse bekennen geld te hebben geleend van Bartolomeus Fraterman en z’n echtgenote ‘wegens 15000 grote bakstenen, 10000 drielingen, 3000 pannen, 1000 blaeuwvuisers vloersteenen’ voor het huis ‘buiten de Oude Ebbingepoorte bij des erb. Peter Potters gront gedencken toe timmeren’.

In 1623 staat het huis er in elk geval zoals blijkt uit IIIx 6 fol.96, als ‘Peter Steenmetseler’ en z’n echtgenote Fenne geld lenen voor het ‘mandelig timmeren’ van een huis ‘in de eerste dwarsstrate buten de Olde Ebbinge ende Botteringe poorte daer des e. Peter Potters behuisinge in staet’.

Peter Potter x 1606 Detijen Sijbens

1631 (genoemd als zwet van nr. 15): erven Peter Potter (x Dorenthea)

1643 (genoemd als zwet van nr. 19): Anthony Potter

1659: wed. Sagittary (Sagittarius)

In 1661 (IIIx 43 fol.21) verkoopt Vrouw Helena Knippenborch, weduwe van Johannes Sagittarius, med. doctor, aan jonker Sweer Tamminga en zijn vrouw Lebewina Elisabet Slooth een behuizing staande in de Nieuwe Marktstraat, door haar bewoond, met het hof daar achter, alles op eigen grond.

 

Sweer Onnosz Tamminga (*1629-+ voor 1690) x Lebuina Elisabeth Sloet (*1623-+1689). knd: Cecilia (x Berent Gruijs), Oene (*1645-+1674, x Wilhelmina v. Hemmema, *1649-+1718), Albertina (x David Constantin du Tour), Theodora Margaretha (x Thaco de Sighers ter Borgh)

In 1690 (IIIx68 fol. 236v) verkopen de erven Tamminga –  de minderjarige kinderen van wijlen Cecilia Tamminga (x Berent Gruijs), zoon Sweer Tamminga van weduwe Wilhelmina Tamminga-van Hemmema, Albertina Tamminga (x David Constatin du Tour) en Theodora Margareta Tamminga (x Thaco de Sighers ter Borgh)- aan muntmeester Egbertus Marinus en echtgenote Johanna Dandels hun ‘behuizing ten noorden in de Nieuwe Marck strate te Groningen, met het hof, achterkeuken, stal, op eigen grond, zoals door de verkopers bezeten en gebruikt, met nog alle haertplaten, twee ledicanten etc. Koopsom 3.900 car.gld’.

1690 -1714: Egbert Marinus (*1653 Deventer, muntmeester vanaf 1690) x 1680 Deventer Jo(h)anna Da(e)ndels (zie J.C. v.d. Wis in De Beeldenaar, 1987)

In 1696 wordt zoon Egbertus geboren in ‘Markstr.NB: ook zoon Herbert (*1685) wordt muntmeester

1714- 1722: Jacob Alting x Anna Jacomina Wichering (+1745).

In 1718 wordt zoon Menso Hindrik en in 1720 dochter Alegonda Susanna geboren in de ‘N. Marckstraet’

1722-1724: Otto Georg Vel(d)tman (*1685) x Willemina Robers

1724-?: Lucas van Hulten (van Harlingen) x 1716 Anna Catharina van Brunsvelt

1756- 1784:  (‘1765: Adsessor Bekkering’) Theodorus Beckeringh (*1712-+1790, advocaat, cartograaf, rechter x 1741 Geertruda van Hulten)

Hij werkt bekend van zijn in 1781 uitgegeven kaart

Portret Beckeringh door Jan Abel Wassenbergh uit 1735

1784-1806: Theodorus Brunsveld Keiser (*1731-+1807, x Anna Arendina Cornelia Tjassens,*1741-+1805)

1806 (BR 1822): (Prof.) Eelco Tinga (*1762 Leeuwarden, hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 1805, +1828 N 243, x Stavoren: Tetjen v.d. Werf, +1828)

1832 (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn (*1794 Rotterdam, hoogleraar Godgeleerdheid 1829-’39-+1852 Leiden, x 1823 Henriette Jacoba Bakker, *1804 dch. van prof. Gerbrand Bakker)

NB. Van Oordt trekt in 1830 met de Groninger Flankeurs naar Noord-Brabant vanwege de Belgische Opstand.

Beno’s Stad over Van Oordt: https://www.youtube.com/watch?v=UgkK9s9eu4w

‘Of Van Oordt heeft kunnen genieten van zijn heldendom is de vraag. Er zijn namelijk altijd geruchten rond zijn persoon! Dat begon snel na zijn komst naar Groningen. Na op een avond bij een vriend te hebben gegeten, wordt hij op weg naar z’n huis in de Marktstraat door een stadjer aangevallen met de woorden ‘verleider van mijne dochter’. Er ontstaat een oploop en de laster gaat rond. Zelfs een verklaring van onschuld door de rechtbank, brengt geen verandering. Waarschijnlijk vertrekt hij daarom in 1839 naar Leiden, maar zelfs daar blijven de beschuldigingen aan hem knagen. Op zijn sterfbed, in december 1852, betuigde hij:‘dat het heengaan van de aarde hem te ligter viel, omdat de last van onverdiende verdenking zwaarder was dan dat hij dien torschen kon’.

BR 1840: Jacob Fred(e)rik van Hanswijk (*1785 Vught, belastinginspec. v.d. Prov., +1860 Arnhem) x Henriette Charlotte Adelheid Bacmeister (*ca. 1789 Aurich-+1861 Arnhem) + 4 knd. en dienstm.

1841 (art.4070): Jan Jacob Scheepers (*1785 A’dam-+1850 N243)/wed. Jacoba Popelier (*1784/5 Haarlem-+1852 N 243)

In 1843 wordt er achter op het perceel bijgebouwd: F 637 aan het Nw. Kerkhof (zie daar bij oude nr. N 229/3) en wordt het huis aan de Marktstraat: F 638, dat in 1846 wordt ‘herbouwd’

1853 (art.5747): Nicolaas Johannes van der Lee (ingenieur v. waterstaat)

1863 (art.7649): Christiaan Bruinings (hoofding.)

1864 (art.7936): Onno Reint Alberda van Ekenstein (*1813, griffier, +1887)

BR 1880: Jhr. Onno Reint Alberda van Ekenstein (*1813, griffier, +1887), x Clara Cornelia Gockinga (*1810-+1888) + dch. Alegonda Maria (*1846, vertr. in juli ’87 naar Haarlem) + ‘juffr. in gezelschap’ en dienstbodes

1888 (art.10812): Eerhardus de Grave (cichoreifabr.- +1930)

1888 (art.13732): Johan Adriaan Feith (rijksarch.)

1888 (art.13797): Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv./notaris, later burgm.).

Uit boek De Groninger burgemeesters, Hoofdstuk 5:

‘De volledige naam van de op 1 april 1900 aantredende nieuwe burgemeester luidt jonkheer Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. De familie heet aanvankelijk Tjarda van Starkenborgh, naar een borg bij het Friese Rinsumageest. Als erfgenaam van een weduwe Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer voegt een eerdere Edzard in 1799 beide familienamen aaneen. Zijn nazaat en naamgenoot – de latere burgemeester – wordt in 1859 in Maarsseveen geboren, als zoon van de uit Leens afkomstige notaris Alidius Warmoldus Lambertus en zijn echtgenote Cornelia Sara Kappeyne van de Coppello, een zus van een liberale voorman en minister.

In 1862 verhuist de familie naar Groningen en vestigt zich aan de Ossenmarkt, op het huidige nummer 6. Na zijn rechtenstudie gaat Edzard aan het werk als advocaat en procureur. In 1885 huwt hij de Harense Christina Jacoba Quintus (ze gaan eerst Herestraat E 47a wonen, latere nr. 42) en niet lang daarna verhuist het paar naar Marktstraat 17, waar Edzard een notarispraktijk begint. Het echtpaar krijgt twee dochters en een zoon. De jongste dochter overlijdt al op tweejarige leeftijd. Vlak voor zijn aantreden als burgemeester (per 1 april 1900) verhuist Edzard met z’n gezin naar het oude huis van voorganger Bucaille, Ossenmarkt 4a.’

In juli 1887 verleent Z.M. aan jhr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer per 1-10-1887 eervol ontslag als notaris en bij K.B. van 19-9-’87 wordt zijn zoon benoemd tot notaris:

In 1888 bouw van een herenbehuizing voor E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

Bouwtekeningen 1888 (Gr. Arch. tg. 2129, inv.nr. 27028)

BR 1890: Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (*1859 Maarsseveen-+1936 Den Haag) x 1885 Christine Jacoba Quintus (*1864 Essen, gem. Haren-+1932 Gron.) + Christine Maria (*1886), Alidius Warmoldus Lambertus (*1888), Christine Jacoba (*1890-+1893) + dienstmeiden

In juni 1891 vraagt Mr. E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer vergunning om de stoep te vernieuwen

Johannes Offerhaus Wzn. wordt per 1 april 1900 (KB 22-3-1900) de opvolger van E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer als notaris. Hij is tot dan  kandidaat-notaris in Arnhem.

1900 (art.16940): Johannes Offerhaus

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘38: 17: J. Offerhaus Wzn, notaris; in ’24 ook: W.A. Offerhaus, stud.

1912 bouw tuinhuis voor J. Offerhaus Wzn.

1938 (art.33057): Mr. Willem Augustijn Offerhaus  notaris, later CdK)

Willem Augustijn Offerhaus (*1897 Arnhem-+1961 Gron., x 1926 Groningen: barones Lona Pauline Charlotte Engelhardt, *1898 Estland-+1978 Haarlem). Hij is eerst kandidaat-notaris in Amsterdam (1926-’29) en daarna werkzaam op het kantoor van zijn vader (1929-’38). Van 1938 tot ’54 is hij zelfstandig notaris. Per 1 juli 1954 wordt hij CdK (KB 4-2-1954) en blijft dat tot zijn overlijden op 24 november 1961.

1938: aanbouw serre met stalen ramen door E. van Linge

Adresb. 1950 tm ‘61: W.A. Offerhaus, notaris, later Comm. d. Koningin; in ’61 ook mej. J. Kuik, hulp huish.

Nieuwsblad van het Noorden, 4-2-1954

1954 (art. 33144): De Staat (Binnenlandse Zaken): Huis CdK : W.A. Offerhaus (1954-1961)

Bezoek van Prins Bernard, met rechts van hem CdK Offerhaus, op 18 juni 1958 vanwege de

Cornelis (‘Cees’) Laurens Willem Fock (*1905 Den Helder-+1999 Den Haag), lid van de VVD, wordt per 1 april 1962 CdK (KB 9-3-1962) en blijft dit tot 1 februari 1970

Adresb. 1964 en ‘68: Mr. C.L.W. Fock, Comm. d. koningin (1962-1970)

Marktstraat 17 in 1967 (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

1970 (Adresb. 1972)-1980: E.H. Toxopeus, CdK (1970-1980)

Edzo Hendrik Toxopeus (*1918 Amersfoort-+2009 Oegstgeest), lid van de VVD, wordt per 16 februari 1970 CdK (KB 30-9-1969) en blijft dit tot 1 november 1980

1980-1997: H.J.L. Vonhoff, CdK (1980-1996)

Hendrik (‘Henk’) Johan Lubert Vonhoff (*1931 Amsterdam-+2010 Hilversum), lid van de VVD, wordt per 16 december 1980 CdK en blijft dit tot 1 juli 1996. In juni 1997 verhuist Vonhoff met zijn vrouw naar Hilversum.

Het laatste bezoek van Juliana aan Groningen, vanwege het afstuderen van haar kleinzoons Maurits en Bernhard, 13-10-1995 (foto Jur Bosboom, Collectie prov. Groningen)

In ’97 wordt het verhuurd aan Reyn v.d. Lugt (dir. Gron. Museum) (*1949). Nadat hij eind 1998 zijn functie heeft neergelegd om gezondheidsredenen, verlaat hij Groningen weer.

1999: SSW Vastgoed (Oude Pekela)

2002: K.T. Numan (alg./dir., bestuurder SSW Vastgoed)

 
Marktstraat -nr. 19

(tot 1822: G 261/G 256v, 1822-1899: N 242): F 377, 1931: F 2645, 1933: F 2742

Rijksmonument; Zie: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102529

Op de kaarten van Haubois is op deze plek alleen een tuin getekend.

Perceel wordt verkocht door gecommitteerden uit de raad op 16-1-1623 aan Hero Remkes. Laatst gebouwde pand Marktstraat ( Zie Hervonden Stad 2005 p.53-55). Het stond er in 1632 i.e.g. nog niet en in mei 1643 door Hero Remkes en z’n vrouw Elsien verkocht aan Claes Schoninck en Elisabeth Swartwolt. Zie ook boek ‘Hier ziet men uit paleizen’. Voorgevel is 18e-eeuws.

vanaf ?: Robertus Keuchenius (*ca 1637)

In 1651 (IIIx 32 fol. 120) verkopen Peter Hoijsema en z’n vrouw Anneke Isebrants aan majoor en kapitein Andolph Clant en z’n vrouw Margareta Polman een dwarshuis en hof, kamer, stalling en poorte erachter, staande ‘aen t Nieuwe Ossemerckt’.

1659: overste lieutenant Clant.

Andolph Clant x 1638 Margrieta Polman. Ze krijgen in elk geval 4 kinderen: Reint (*1640), Eijlcko (*1642), Eilke (*1643) en Ode Sophia (*1650).

In 1665 (IIIx46 fol. 334v) verkoopt kolonel Andolph Clant z’n huis ‘an ’t Ossemarckt voor in de Nieuwe Mercktstrate’ met het hof daarachter, ook een kamer, stallinge, een poort aan het einde van het hof, met een muur aldaar besloten, strekkende tot ‘an de Zuider Kerckstrate’ aan zijn zoon jonker Reint Clant en Sibilla Asschendorps (ehel.)

Reint Clant (*1640) x 1659 Sibilla (van) Asschendorps. Ze wonen in de ‘Botteringestrate’, waar in 1663 Emerenttiana en in ’64 Andolph jr. worden geboren.  Sibilla overlijdt tussen 1665 en ’68, want dan hertrouwt Reint met Anna Wicheringe. Slechts 2 maanden (!) na hun huwelijk bevalt Anna in de ‘Bottr.str.’ van zoon Bartelt en in 1670 volgt nog de geboorte van weer een zoon Andolph in de ‘N. Merckstr.’ Alle dopen van de kinderen, op de eerste uit ’63 na, vinden plaats in de Nieuwe Kerk.

1765: pastor (Robertus) Alberthoma (*1690-+1772)

i.e.g. 1784: Jacob Warmolt Keiser (*1737-+1821)

1822 (en BR): wed. Edeling/ck. Waarschijnlijk is dit Fenna van Eerde (+1828 N 242), wier man predikant Harmannus/ Herman(n)us Edelinck in 1819 in Holwierde is overleden. Zij komt i.e.g. met zoon Jan Edelinck (*1800-+1826 N 242, ongehuwd, cand. theologie). Een oudere broer is Berend/t (*1785 Holwierde, rentenier, +1828 N 242), die in 1823 trouwt met Sjouk(j)e Willemsen (*1795/6 Westerwijtwerd)

1832 (art. 622): (Sjoukje Willemsen,) Wed. Berend/t Edelinck (+1828), Hermannus Edelinck (notaris)

BR 1840/1850: Sjouk(j)e Willemsen, wed. B. Edelinck (*1794-+1875) + 2 knd Edelinck (1825, advocaat, en 1829) + dienstm.

In april 1869 vraagt de wed. B. Edelinck vergunning voor het vernieuwen van de lijstgoot en in ’74 voor het vernieuwen van de stoep (zie bouwvergunningen Groningen, tg. 2129)

1876 (art.10699): Hermannus Edelinck (notaris)

1887 (art.13596): Berendina Sophia Edelinck

1889 (art.13610): Fenna Gezina Edelinck (*1824-+1897 Parijs, x 1847  Antonie Cramer, *1822 arts, + 1855)/ Pieter Nanning Cramer (*1847, wis- en natuurkundige, +1909 Parijs)

BR 1880: 13-347:  Hermannus Edelinck (*1825, notaris, +1887) + zuster Berendina Sophia Edelinck (*1829 – +1888) + dienstb.

BR 1880: 13-347: vanaf sept. 1889 (uit ’s Hage): Willem Alberda van Ekenstein (*1857, Subs. Off. van Just.) x 1885 Henriette Jacoba Herbig (*1858) + dch. Elisabeth Sophia (*1886 Breda-+1903), Anna Christina (*1889)  en dienstb.

BR 1890: 13-371: idem + dch. Catharina (*1892-+1903)

Adresb. 1891: N 242: Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein, Subs. Off. v. Just.

BR 1900: 12-24: idem, maar Willem is dan rechter, + zn. Willem Carel Antoon (*1900) en dochters Elisabeth Sophia en Catharina overlijden beiden in 1903

1910 (art.19464): Jhr. Willem Alberda van Ekenstein (pres. Arrond.rechtb., *1857, +1923 Gron.), later wed. Henriette Jacoba Herbig (*1858, +1937 Den Haag) en knd: Willem Carel Antoon (*1900, student) en Anna Christina (*1889, x 1914 Willem Roosenburg, *1885, arts)

BR 1910: 12-26

Adresb. 1911: Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein, vice-pres. rechtbank

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: wed. Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein; in ’24 ook jhr. W.C.A. Alberda van Ekenstein (jur.stud.). NB. De laatste trouwt in 1928 in Budapest met Sárolta Edith Demény en overlijdt in 1966 in Den Haag.

1932 (art.29548): Johannes Hendriks (aannemer)

1933 (art.30774): Mr. Johannes Siertsema (adv./procureur).

Adresb. 1935: Mr. J. Siertsema, adv. en proc.; Mr. A.H. Koning, adv. en proc.

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘50: Mr. J. Siertsema, adv. en proc.; in ’50 ook: Gulf Olie-Handelsver. NV

1956 (art.40073): RK Bisdom Groningen

Nieuwsblad van het Noorden, 27-4-1956

Op 11 mei 1956 wordt Petrus Antonius Nierman (*1901 Hilversum, + sept. 1976 Hilversum) gewijd tot eerste bisschop van Groningen. Hij gaat aanvankelijk Ossenmarkt 5 (zie Adresb. 1958) wonen. Volgens een bericht in het Nieuwsblad van het Noorden woont hij eind 1959 aan de Marktstraat. In 1968 vraagt hij om gezondheidsredenen ontslag, maar krijgt dit pas van de paus als in mei 1969 zijn opvolger wordt benoemd.

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘68: P.A. Nierman (bisschop), T.J. Roorda (secr. aartsbisd.); in ’61 en ’64 ook mej. J.S. van Veenendaal (huish.), mej. W. van Veenendaal (huish.)

De in mei 1969 benoemde Johann Bernard Wilhelm Maria (‘Ben’) Möller (* 1923 Rotterdam,+ 26-4-1999 Groningen) wordt op 28 juni 1969 in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren tot bisschop gewijd.

Adresb. 1972: H. Kral, J.B.W.M. Möller (bisschop), T.J. Roorda

Op 17 juli 1999 wordt Willem (‘Wim’) Jacobus Eijk (*1953 Duivendrecht) benoemd tot opvolger van de overleden bisschop Möller. De wijding in de St-Jozefkathedraal volgt 6 november dat jaar. Omdat de financiele situatie van de katholieke kerk slecht is, wordt in 2002 besloten tot  afstoting van panden (ook Ossenmarkt 1) en verhuizing van het ‘bisschoppelijk paleis’. In 2005 wordt dit een feit en verhuist de bisschop naar de Ubbo Emmiussingel. Op 11 december 2007 wordt Eijk benoemd tot aartsbisschop van Utrecht.

1999-2005: W.J. Eijk (bisschop)

2005-?:  Dinox BV/ Dinox Medical Investigations BV (2013)

P.C. Haupt BV

2020: op Funda voor 2,4 miljoen euro

2021: Stichting Administratiekantoor Dinart, Groningen

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages